Rendeletek
A falugondnoki szolgálatról.
Mezőpeterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.23.) Kt. sz. rendelete a falugondnoki szolgálatról

Mezőpeterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.23.) Kt. sz. rendelete a falugondnoki szolgálatról

                                 

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. §. (2) bekezdése értelmében a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve közszolgálatokhoz való hozzájárulást elősegítse, a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve igénybevételük módját, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit megállapítsa.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed község illetékességi területén élő magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. §.

(1)       A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

-           étkeztetésben való közreműködés, élelmiszer bevásárlás

-           házi segítségnyújtásban való közreműködés,

-           családgondozásban való közreműködés.

(2)       A falugondnok által ellátandó egyéb, szolgáltatás jellegű feladatok:

-           személyszállítási feladatok,

-           önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

-         az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos

          feladatok,

-           kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei, és a lakosság között

-           egyéb, nem részletezett szolgáltatási jellegű feladatok, Fheng-Shou

          kistraktorral is.

A falugondnoki szolgálat ellátása

4. §.

A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátni.

(1)       A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz

            kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön,

(2)       Az egyéb - nem kötetező - szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha

           az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(3)     A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a jegyző

          iránymutatása  szerint.

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

5. §.

(1)       A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének

            lehetősége:

-           egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból

-           más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár,

(2)       A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a polgármesternél kell

           előterjeszteni. Az igénybevétel jogosságát a polgármester ítéli meg.

(3)       A falugondnoki szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak mértékét külön rendelet 

           tartalmazza.

(4)       A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért az előírt térítési díj kétszeresét kell

           alkalmazni.

(5)       A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások

           árát nem fizette meg. A kizárást a tartozás megfizetésétől számított 3 hónapig fenn

           kell tartani.

A falugondnoki szolgálat ellátása

6. §.

(1)       A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok - a szolgálat rendelkezésére álló gépjárművel - látja el. A falugondnoknak feladatait munkaköri leírásának megfelelően kell ellátni. A feladatokat személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti munkaidőben köteles ellátni.

(2)       A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetén helyettesíteni kell. Az állandó helyettes Pap Miklós polgármester.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §.

(1)       E rendelet alkalmazása során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, valamint az itt meghatározott kiegészítésekkel együtt kell eljárni.

(2)       A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőpeterd, 2003. január 23.

Pap Miklós                                                                                   Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                               jegyző sk

A falugondnoki szolgálatról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal