Rendeletek
A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének

16/2002.(XI.20.) kt. sz. rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

 

Mezőpeterd község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 4. §-ának felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)

foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit – a helyi közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével – az alábbiak szerint szabályozza:

 

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

 

1.     §.

(1)  E rendelet hatálya a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

(2)  E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselő-testület a ktv. alapján lehetőséget kapott. A képviselő-testület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit és kifizetési szabályait a Jegyző határozza meg.

(3)  A foglalkoztatási jogviszonyban álló főállású polgármesterre e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.

II. Fejezet

2. §.

(1)  A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 perc munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni.

(2)  A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző külön rendelkezik.

 

III. Fejezet

Munkakörök, vezetői megbízások

3 §.

(1)  A köztisztviselők munka- és feladatkörét, képesítési követelményeit és a hivatali szervezetben elfoglalt helyét az SZMSZ mellékletét képező szervezeti és létszámtáblában kell meghatározni.

     A köztisztviselő munkaköri megnevezését ennek megfelelően a szakmai területre  

     utaló kifejezéssel kell  megállapítani.

(2)  A hivatali munkamegosztás szempontjából egységes szervezet. A helyi önkormányzatnál jegyzői kinevezésen túlmenően vezetői megbízás nem adható.-

 

IV. Fejezet

A köztisztviselők díjazása

 

4. §.

Illetményalap

(1)   A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult.

     Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. Az illetmény

     alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.

(2)   Az illetménylapot a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg – a helyi érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás, valamint az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével – úgy, hogy az nem haladhatja meg az államigazgatásban érvényes, központilag megállapított illetményalap mértékét, illetve annál legfeljebb 10 % ponttal lehet alacsonyabb, és nem lehet kisebb a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított előző évi illetményalapnál.

 

5. §.

Illetménykiegészítés

(1)  A ktv. 44/A § alapján a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletben, a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg. Az illetménykiegészítés mértékét a Ktv. hivatkozott szakaszára tekintettel állapítja meg. Az illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kiterjednek az önkormányzat polgármesteri hivatala közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőire és vezetőire.

6. §.

Vezetői pótlék

(1)  A Ktv. 46. §. (5) bekezdése alapján a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletben, a tárgyévre vonatkozóan vezetői illetménypótlékot állapíthat meg. A vezetői pótlék mértékét a Ktv hivatkozott szakaszára tekintettel állapítja meg.

 

7. §.

Külön juttatás

(1)  A köztisztviselő minden naptári évben külön juttatásként egy havi illetményre jogosult. A jogosultság további szabályairól a Ktv 49. §. rendelkezik.

(2)Az egy havi juttatást a tárgyév december 31-ig kell kifizetni.

 

V. Fejezet

Egyéb juttatások

 

8. §.

Jubileumi jutalom

 

(1)  A köztisztviselőt és a főállású polgármestert közszolgálati jogviszonya (Ktv. 72. § (1), (2) bekezdése) alapján – a Ktv. 49/E § szerint – 25, 30, 35, 40 évi közszolgáltai jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalom illeti meg. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.

(2)  A jubileumi jutalomra való jogosultság szabályait a Ktv. 49/E § részletesen tartalmazza.

9. §.

Étkezési hozzájárulás

(1)  A köztisztviselőt és a főállású polgármestert havonta étkezési hozzájárulás illeti meg étkezési utalvány formájában.

(2)  A juttatás kifizetésére a képviselő-testület az adómentesen kifizethető összegnek megfelelő keretet biztosít.

10. §.

Ruházati költségtérítés

(1)  A hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőit és a főállású polgármestert évente egy alkalommal természetbeni juttatásként ruházati költségtérítés illeti meg, melynek mértéke az évente érvényes illetményalap 150 %-a.

(2) A ruházati költségtérítés eljárási és technikai szabályait a jegyző külön

     intézkedésben állapítja meg.

 

11. §.

A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása

(1)  A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható.

(2)  A tanulmányi támogatás éves mértékét a képviselő-testület éves költségvetésben határozza meg.

VI. Fejezet

Szociális kulturális és egészségügyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12. §.

(1)  A köztisztviselők – ideértve a főállású polgármester is – átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők.

(2)  Az illetményelőlegre évente az illetményalap 4 szeresének megfelelő összeg használható fel.

 

VII. Fejezet

A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése

 

Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai

 

13. §.

(1)  A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.

(2)   Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg.

 

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

 

14. §.

(1)       E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2002.(III.7.) kt. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 12/2002.(IX.18.) kt. sz. rendelet.

 

Mezőpeterd, 2002. november 20.

 

 

Pap Miklós                                                                               Dr. Krizsán Miklós

polgármester sk                                                                                     jegyző sk

A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal