Rendeletek
A közművelődés helyi szabályairól.

Mezőpeterd községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002.(VIII.27.) kt. sz. rendelete a közművelődés helyi szabályairól

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló módosított 1997. CXL. tv. 77. §-ában biztosított jogkörében a helyi közművelődési tevékenységről, annak támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

Általános rendelkezések

1.§

E rendelet hatálya a mezőpeterdi állandó bejelentett lakosú természetes, valamint a mezőpeterdi székhelyű jogi személyekre, illetőleg jogi személynek nem minősülő közösségi szerveződésekre és mindezek által végzett közművelődési tevékenységre terjed ki, feltéve, hogy a konkrét tevékenységre magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.

 

2.§.

A rendelet célja:

-         meghatározni azokat a közművelődési tevékenységi formákat, amelyeket a helyi érdekek, a kulturális szükségletek figyelembevételével az önkormányzat a mindenkori lehetőségeihez mérten támogatni kíván, tovább

-         rendelkezni azokról a közösségi színterekről, igénybe vételük módjáról, amelyeket az önkormányzat a közművelődési tevékenységet végzők rendelkezésre bocsát.

II.

Támogatott közművelődési tevékenységi formák

3.§.

Az önkormányzat támogatást biztosít

-         A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásához, megismertetéséhez, gondozásához,

-         az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetéséhez, elfogadtatásához,

-         a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének elősegítéséhez,

-         a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez.

4.§.

Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatai körében a - 3 §-ban meghatározott tevékenységi körökkel összhangban – kiemelten támogatja az évente megrendezendő:

a.      falunap megtartását,

b.     idősek ünnepi rendezvényét.

 

5.§.

A 4. §-ban meghatározott önkormányzati rendezvények támogatásának mértékéről a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelettel összhangban – esetenként határoz.

 

6. §.

A képviselő-testület – ha erre az éves költségvetési rendelete lehetőséget biztosít – a 3. §-ban meghatározottakon túl egyéb közművelődési tevékenységet is támogathat.

 

III.

A közművelődési tevékenységek színterei, igénybevételük rendje

 

7. §.

A közművelődési tevékenységek végzéséhez az önkormányzat díjmentesen biztosítja

-         a napköziotthonos óvoda étkezdéjét,

-         a községi sportpályát.

 

8.§.

A 4. §-ban említett önkormányzati rendezvények időpontjáról a képviselő-testület határoz, s erről a lakosságot a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal a rendezvény kezdetét megelőzően legalább 30 nappal korábban köteles tájékoztatni.

9.§

A nem önkormányzati rendezvényekkel összefüggő szintér biztosítására irányuló igényekről a polgármester dönt, míg a rendezvények pénzbeli támogatásáról a képviselő-testület határoz. A támogatásra vonatkozó igénybejelentést a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani olyan időpontban, hogy azt a testület a munkaterve szerint tervezett ülésén elbírálhassa.

 

10.§

A közművelődési tevékenységek körében az önkormányzat nyilvános könyvtárat működtet. A működtetés pénzügyi fedezetét a képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében – a szakfeladati tevékenységi formához igazodóan – az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.

 

IV.

Záró rendelkezések

 

11.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 2002. augusztus 27.

 

 

Pap Miklós                                                                           Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                      jegyző sk

A közművelődés helyi szabályairól.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal