Rendeletek
A temetőkről és a temetkezésről.

Mezőpeterd községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2002. (II.14.) kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről.

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.- tv. 16 §. valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

1.     §.

 

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed Mezőpeterd község temetőjére és a községben folyó temetkezésekre.

2.     §.

Általános rendelkezések

(1)   Mezőpeterd községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) biztosítja és védi a méltó eltemetéshez, a kegyelet zavartalan gyakorlásához való jogot.

(2)   Mások kegyeleti jogának, kegyeleti érzéseinek tiszteletben tartása mellett a temetési szertartás, tiszteletadás, kegyelet gyakorlása során a vallási felekezetek saját szertartásaikat, ritusaikat szabadon gyakorolják.

 

3. §

(1)   A köztemető és ravatalozó fenntartója, valamint kezelője az Önkormányzat.

(2)   Az önkormányzat köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a köztemető és ravatalozó fenntartásáról, őrzéséről, tisztaságának fenntartásáról, szükséges javítási, állagmegóvási, parkosítási munkák elvégzéséről.

4.     §

A temető infrastruktúrája

A temetőt sírhelytáblákra (parcella) a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető tulajdonosa jelöli ki.

 

5.     §

Hulladékot csak a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőkbe lehet dobni. A hulladékgyűjtő ürítését az Önkormányzat végzi a szokásos szemétszállítás alkalmával.

6.     §

A temető használatának, temetkezéseknek rendje

(1)   Mezőpeterd községben csak a temetőben lehet temetkezni.

(2)   Az (1) bekezdés alól kivételt képez a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzett hamvasztásos temetkezés.

7.     §

 

(1)   Az orvosi vizsgálat után a halottat, magzathullát az orvos által meghatározott időn belül, de legkésőbb a vizsgálattól számított 2 órán belül a ravatalozóba kell szállítani.

(2)   Az orvos köteles a hozzátartozóknak a ravatalozóba történő szállításra vonatkozó utasításokat, felvilágosításokat megadni.

(3)   A ravatalozóba kell szállítani a gyógyintézetben elhaltakat, valamint a Tudományos Intézetekben, vagy máshol boncolt halottakat is, ha a temetés a községben történik.

8.     §

(1)   A fertőző betegségben elhaltakat az orvos vizsgálata után haladéktalanul a ravatalozóba kell szállítani.

(2)   A fertőző betegségben elhalt ravatalozása esetén a koporsóba helyezést követően a helyiséget és az eszközöket fertőtleníteni kell. A fertőző betegségben elhalt koporsóját felnyitni nem szabad. A hozzátartozók és a látogatók a koporsót nem érinthetik, annak közvetlen közelében nem tartózkodhatnak.

 

9.     §

(1)   A halottat, vagy halva született gyermeket a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után a halál beálltától számított 72 órán túl, de 8 napon belül kell temetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végző orvos jogszabály alapján ettől eltérő engedélyt adott.

(2)   A gyászszertartás és a temetés időpontjára nézve a hozzátartozók kívánságát az (1) bekezdés keretein belül figyelembe kell venni.

 

10.             §

(1)   A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

(2)   A ravatalozóban és annak környékén, valamint a temető egész területén lármázni, kiabálni, indokolatlan zajkeltéssel a kegyeleti csendet zavarni tilos.

(3)   Ebet vagy egyéb más állatot a ravatalozó és a temető területére bevinni tilos.

 

11.             §

(1)   Egy felnőtt sírhelyre csak egy felnőtt személyt lehet rátemetni.

(2)   Fertőző betegségben elhaltak sírjára rátemetni és a sírt exumálni csak az eltemetéstől számított egy éven túl lehet.

(3)   A rátemetést a polgármester engedélyezi.

 

12.             §

A temető gazdálkodása

A temető gazdálkodásával kapcsolatos teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

13.             §

Sírhelyekre vonatkozó szabályok

A parcellákban lévő sorszámozott sírhelyek belső méretei:

                                              hossza                 szélessége                    mélysége

Egyes sírhely                        250 cm                  90 cm                         210 cm

Kettős sírhely                       250 cm                190 cm                         210 cm

A sírok egymástól való távolsága 110 cm.

 

14.              §

 

(1)   Sírbolt a polgármester hozzájárulásával, valamint az illetékes építési hatóságok által megadott építési engedéllyel, szakhatósági hozzájárulással építhető a vonatkozó műszaki jogszabályi rendelkezések, és a helyi épített környezet sajátosságainak figyelembevételével.

(2)   Urnafülke befogadó belső mérete 30x30 cm.

Urnafülkét a polgármester engedélyével lehet létesíteni a helyi sajátosságoknak megfelelő kivitelben, a környezetbe harmonikusan illeszkedve.

 

15.              §

Sírhelyben elhelyezhető urnák száma egyes sírhely esetén 3, kettős sírhely esetén 6.

 

16.              §

(1)   Síremléket, kegyeleti tárgyat csak a sírhely méretein belül, a sírhely területén lehet elhelyezni.

(2)   A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni úgy, hogy az a sírhelynél nagyobb területet ne foglaljon el.

 

17. §

(1)   Fákat, bokrokat, díszcserjéket csak  a sírhelyen belül lehet ültetni a polgármester engedélyével.

(2)   Padot vagy más állandó ülő alkalmatosságot elhelyezni csak a polgármester engedélyével lehet, a parcellákat összekötő úthálózaton kívül úgy, hogy a zavartalan közlekedést ne akadályozzák.

 

18. §

(1)   A sírhelyek gondozását a sírhelyet megváltó örökösök, vagy hozzátartozók végzik.

(2)   A gondozás során az (1) bekezdésben megjelölt személyek végzik

a.)   a sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkálatokat

b.)  a sírok növénnyel való díszítését a 15 § szabályait betartva.

 

19. §

A kegyeleti közszolgáltatások feltételei

(1)   A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama a sírhely megváltásának időpontjától számítva

a.)   sírhely esetén 30 év

b.)  sírbolt esetén 100 év

c.)  urnafülke és urnasírhely esetén 30 év

d.)  urnasírbolt esetén 100 év

20.  §

A temetőben végzett vállalkozói tevékenység szabályai

 

(1)   A temető területén csak az 1999. évi XLIII törvényben szabályozott temetkezési szolgáltatások végezhetők.

(2)   A temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozó tevékenysége során nem sértheti mások kegyeleti érzéseit, a holtaknak adott végső tiszteletet.

(3)   A temetőben tevékenykedő temetkezési szolgáltató érvényes árlistáját köteles elhelyezni a temető hirdetőjén.

 

21.  §

Egyéb rendelkezések

(1)   E rendeletben szabályozott önkormányzati engedélyeket a Polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben adja. E rendelet 3. § (2) bekezdésében, 4. §-ában, 5 §-ában meghatározott önkormányzati feladatok ellátásával a képviselő-testület a polgármesteri hivatalt bízza meg.

(2)   A sírok utólagos földdel való feltöltése a temető területéről tilos.

(3)   A temetők rendjét szabályozó hirdetéseket a temetőkben kihelyezett táblán közzé kell tenni.

(4)   A temető területén tűzrakás tilos. Kegyeleti gyertya vagy mécses elhelyezhető, de azt zárás előtt egy fél órával ki kell oltani.

(5)   A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti és a látogatókat megbotránkoztatja.

(6)   A temetőben 14 éven aluli gyermek csak szülő felügyelet mellett tartózkodhat. Az általuk okozott esetleges károkért a felügyeletükre bízott hivatott személyek anyagilag is felelősek.

(7)   A temetők épületeinek és tartozékainak – sírok, síremlékek, parkok, növényzet és kerítés, rongálása, beszennyezése tilos.

(8)   A temetők területén csak sírhelyek és sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok helyezhetők el.

(9)   A temetőkből a kegyeleti tárgyakat javítás, vagy helyreállítás céljából csak a temető kezelőjének engedélyével lehet elvinni.

(10)         A temetőt látogatók sírhelyek feletti rendelkezők panaszaikat a ravatalozóban elhelyezett panaszkönyvbe jegyezhetik be. A temető kezelője a bejegyzett panaszokat a törvényes határidőn belül kivizsgálni, a panasz okát megszüntetni és a panasztevőt tájékoztatni köteles.

 

22. §

Szabálysértés esetei

(1)   Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi és cselekménye nem esik súlyosabb beszámítás alá, szabálysértés követ el és 30.000.-Ft-it terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)   A szabálysértési eljárást a hatályos szabálysértési jogszabályok alapján kell lefolytatni.

 

23. §

Hatályba léptető rendelkezések

 

(1)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   E rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján való elhelyezéssel történik.

 

Mezőpeterd, 2002. február 14.

 

 

Pap Miklós                                                                              Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                    jegyző sk

A temetőkről és a temetkezésről.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal