Rendeletek
Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/1993. (V.6.) Ktsz. rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

 

Mezőpeterd község Önkormányzata az 1990. évi LXV. Törvény felhatalmazása alapján és az abban foglalt szabályokkal összhangban az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonával való gazdálkodás szabályairól a következő rendeletet alkotja.

 

Az önkormányzat vagyona

 

  1. §

(1) Mezőpeterd községi Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) vagyona a tulajdonában

lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből, és az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat költségvetésére.

 

(3) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb más módon szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell.

 

  1. §

(1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll.

(3) A törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyait a rendelet 1/a-c, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyait a 2/a-c melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonát az érvényes számviteli előírások szerint a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos, naprakész vezetéséről.

 

  1. §

(1) Bármely ingatlan, vagy ingó vagyontárgy forgalomképtelenné, illetve korlátozottan forgalomképessé nyilvánításhoz a megválasztott települési képviselők több mint felének szavazata szükséges.

(2) A jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával ( ami nem lehet kevesebb, mint a minősített többség) lehet a testület által forgalomképtelennek minősített vagyontárgyat korlátozottan forgalomképessé nyilvánítani.

(3) A képviselő-testület által korlátozottan forgalomképesként meghatározott vagyontárgyak értékesítéséről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

 

II. fejezet.

Az önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó általános szabályok

 

  1. §

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállat feladatának hatékony és eredményes ellátása.

(2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás különösen az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatba vagy haszonbérbe adása, illetve a feladatok ellátáshoz nem szükséges vagyon esetleges elidegenítése.

(3) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátást nem veszélyeztetheti.

 

5. §

(1) Az önkormányzati vagyon kezelését a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Polgármesteri Hivatal jogosult a rendeletben foglalt korlátozásokkal:

a.)    a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre.

b.)    A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására.

c.)    A kezelésében lévő ingó vagyontárgyak elidegenítésére.

(3) Az önkormányzat az iskola, óvoda részére biztosítja az alapfeladataik ellátáshoz szükséges feltételeket, az ahhoz szükséges ingatlanok és ingók használatát átengedni.

(4) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik az ingatlanok állagmegóvásáról, karbantartásáról, felújításáról, az önkormányzati vagyon gyarapításáról.

 

6. §

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.

 

7. §

(1)   Az önkormányzat képviselő-testülete dönt az ingatlanok:

a.)    elidegenítéséről,

b.)    megterheléséről,

c.)    vállalkozásba való beviteléről

(2)   Az ingatlanokat pályázat, vagy hirdetés útján, csak forgalmi értékbecslését követően lehet értékesíteni.

(3)   Az önkormányzati vagyon elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba történő bevitelére, alapítványnak történő átengedésére vonatkozó szerződések, megkötésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

 

8. §

(1)   Az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyait a 4/a-d sz. mellékletek tartalmazzák.

(2)   A forgalomképes vagyon korlátozás nélkül elidegeníthető, megterhelhető és vállalkozásba vihető, vagy más formában hasznosítható.

(3)   Az elidegenítéshez a képviselő-testület szótöbbséggel hozott határozata szükséges..

 

9. §

(1)   Az önkormányzat használatában lévő ingóságok, valamint pénzvagyon (az alapfeladataik sérelme nélkül) gazdasági társaságba és alapítványba csak az önkormányzat képviselő-testület engedélyével vihető be.

(2)   A Polgármesteri hivatal 5.000.-Ft-ot meghaladó értékű eszköz értékesítését, vagy selejtezését 20.000.-Ft értékhatárig a polgármesternek, az előzetes hozzájárulásával végezheti.

 

A vállalkozói vagyon hasznosítása

Az önkormányzat vállalkozásai

 

10. §

(1)   A vállalkozó vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2)   A vállalkozói vagyon hasznosításának előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.

(3)   A vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletrészekkel, részvényekkel, ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos döntések – ingatlanok tulajdonjogának forgalmazása, átruházása (adás-vétel, csere, más önkormányzatoknak átadása stb.) ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő bevitele, illetve egyéb hasznosítása, valamint a gazdálkodási koncepcióval összefüggő kérdések az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

 

11. §

(1)   A képviselő-testület az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonával folytathat vállalkozói tevékenységet, illetve vehet részt más vállalkozásokban.

(2)   Az önkormányzat gazdasági társaságban:

a.)    betéti társaság kültagjaként,

b.)    korlátolt felelősségű társaság tagjaként

c.)    részvénytársaság tagjaként (részvényesként) vehet részt.

 

12. §

(1)   A vállalkozásokban történő részvételről, illetve a saját vállalkozás alapításáról a képviselő-testület határoz.

(2)   A javaslatot a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a  képviselő-testület elé.

(3)   A javaslat tartalmazza:

-         a gazdaságossági szempontokat,

-         a vállalkozás munkahelyteremtő jellegét,

-         üzleti partner esetén annak bemutatását,

-         a befektetésre, megvásárlásra javasolt vagyon, üzletrész nagyságát,

-         a megtérülés várható idejét,

-         a hivatal állásfoglalását.

 

13. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezései azonban nem érintik a hatálybalépése előtt megkötött jogügyletet, szerződések érvényességét.

 

Mezőpeterd, 1993. április 14.

 

 

 

Pap Miklós                                                                                       Dr. Krizsán Miklós

Polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/1997. (III.19.) Ktsz. rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 3/1993. (V.6.) ktsz. rendelet módosításáról

 

Mezőpeterd község Önkormányzata a többszörösen módosított  helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. Törvény  16 § (1) bekezdésében foglalt elhatalmazás alapján és az abban foglalt szabályokkal összhangban az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonával való gazdálkodás szabályairól szóló 3/1996. (V.6.) ktsz. rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

A R. 2. § (3) bekezdését törli és helyébe lép:

(1)   A törzsvagyon fogalomképtelen vagyontárgyát a rendelet 1/a, 1/b, 1/c számú, a gazdasági társaságba apportálható törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyait a 2/a számú, a törzsvagyon korlátozottan fogalomképes vagyontárgyait a 2/b, 2/c, 2/d számú, a forgalomképes vagyontárgyait a 4/a, 4/b, 4/c számú melléklet tartalmazza.

 

2. §

A R. 3. § (2) bekezdését törli, a (3) bekezdés (2) bekezdéssé változik.

 

3. §

A R. 11. §-át törli, és helyébe lép:

(1)   A R. 2/a számú mellékletében kimutatott törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgya a települési önkormányzatok többségi részesedésével közszolgáltatási célra alapított gazdasági társaságba apportálható.

(2)   Az apportált korlátozottan fogalomképes vagyontárgy csak közszolgáltatási célra hasznosítható.

 

4. §

A R. 12. §-át törli, a 13. § 12. §-sá változik.

 

  1. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba .

(3)   A rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

 

Mezőpeterd, 1997. március 19.

 

 

Kádár Miklós                                                                                Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk.                                                                                     Jegyző sk.

Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal