Rendeletek
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról.

MEZŐPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  3/2002. (III.7.) KT.SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BÉRLAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRÓL, A LAKBÉREK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

 

Mezőpeterd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a mód. 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: LTV) 79. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §.

A rendelet célja, hogy Mezőpeterd községben szabályozza az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának feltételeit, a lakáshoz jutás egyes formáit, meghatározza az önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

 

2. §.

(1)   A rendelet hatálya kiterjed Mezőpeterd község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljaira szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség).

(2)   E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ltv., illetve a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

3. §.

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei

(1)   Az önkormányzati lakásokat:

a.)    szociális elhelyezést biztosító bérlakásként, illetve

b.)    szolgálati lakásként

lehet bérbe adni.

II. fejezet

4. §.

A bérbeadás feltételei

(1)  Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás bérbeadásának feltétele:

a.)    a bérlő Mezőpeterd községben lakóhellyel rendelkezzen,

b.)    saját tulajdonú ingatlana sem neki, sem házastársának nincs,

c.)    a bérlő családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

(2)  Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás bérbeadásának feltételei.

a.)    a bérlő Mezőpeterd községben saját tulajdonú lakóingatlannal nem rendelkezik,

b.)    az önkormányzat, illetve intézményei valamelyikével köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve vállalkozóként önkormányzati kötelező feladatot lát el (pl.: háziorvos)

(3)   Önkormányzati lakás nem lakás céljára csak abban az esetben adható bérbe, ha

a.)    az önkormányzat tulajdonában üresen álló bérlakás van és

b.)    a bérlakások igénylésére vonatkozó nyilvántartásban igénylő nem szerepel.

(4)   A (3) bekezdés alapján kötött bérleti szerződés határozott időre – maximum 1 évre –szólhat, de évenként meghosszabbítható, melynek feltétele, hogy időközben a bérlakásra vonatkozó igénylést nyilvántartásba nem vettek

 

5. §.

A bérlakásra és helyiségekre vonatkozó igények nyilvántartása

(1)    Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbevételére vonatkozó igényt a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani.

(2)      A bérbeadó az igénylőt 30 napon belül értesíti arról, hogy

a.)    igényét nyilvántartásba vette,

b.)    igénye nyilvántartásba nem vehető, mivel nem felel meg e rendelet 4. §-ában foglalt feltételeknek.

(3)    Az igénylő köteles minden igénylést érintő adatváltozást 15 napon belül bejelenteni a bérbeadónak.

 

6. §.

Bérleti szerződés

(1)  Bérleti szerződés köthető:

a.)    szociális elhelyezést biztosító bérlakásra határozott, illetve határozatlan időre

b.)    szolgálati lakásra a köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony fennállásáig, illetve valamely feltétel bekövetkeztéig.

(2)  A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a.)    a bérlet időtartamát

b.)    a lakás azonosító adatait (címe, helyiségek, alapterület, komfortfokozat stb).

c.)    a lakás helyiségeinek felszereltségét (lakáshasználati berendezések taxatív felsorolása)

d.)    a bérlő (bérlőtársak) természetes azonosító adatait

e.)    a bérlővel együtt költöző személyek számát, természetes azonosító adatait

f.)      ha a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges berendezések helyreállítását a bérlő vállalja, a bérbeadó azt miként számítja be.

g.)    a birtokbaadás időpontját.

7. §.

(1)  Önkormányzati lakást több bérlő együttesen is bérelhet (bérlőtársak).

(2)   Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony akkor létesíthető, ha ebben a bérbeadó és a bérlő, valamint a leendő bérlőtárs megállapodnak.

(3)   Önkormányzati lakásra a házastársak közös kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni. Ez alól kivételt képez a szolgálati lakás, melyre bérleti szerződést kizárólag a köztisztviselői, közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köthet.

(4)   Az önkormányzati lakásban lévő, megüresedett társbérleti lakrészt elsősorban a lakásban maradó társbérlő részére kell felajánlani, ha az írásbeli felajánlást követően a társbérlő írásban nyilatkozik, hogy az új lakbér összegének megfizetését vállalja.

 

III. fejezet

8. §.

A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei

(1)   A felek jogait és kötelezettségeit a Ltv. II. fejezete szabályozza

Ahol a Ltv. a felek megállapodására utal, annak tartalmát a 9. §. (2) – (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

(2)  Ha a bérlakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, akkor

a.)   a bérlő nevére szóló számlával igazolt költségek egy összegben történő megtérítését kérheti a bérbeadótól, feltéve, hogy

b.)    az elvégzett munkát, a lakberendezések meglétét a Polgármesteri Hivatal műszaki előadója igazolta.

(3)  A bérlő köteles a számlák eredeti példányát a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.

(4)   A bérlő a lakást saját költségére átalakíthatja, korszerűsítheti, de ennek minden költsége a bérlőt terheli.

(5)   Ha a korszerűsítés következtében a lakás komfortfokozata is nő, a bérlő jogosult az erről szóló számlák ellenértékét a bérbeadótól egy összegben kérni, de köteles a komfortfokozat növelő korszerűsítést követően az új komfortfokozatnak megfelelő lakbért megfizetni.

 

9. §.

(1)   A lakást jogcím nélkül használó a lakás komfortfokozatának megfelelő lakbérrel azonos lakáshasználati díjat köteles fizetni.

(2)     A bérbeadó a jogcím nélküli használat kezdetét követő 6 hónap elteltével lakáshasználati díjat köteles fizetni.

(3)     A bérbeadó a jogcím nélküli használat kezdetét követő 6 hónap elteltével lakáshasználati díjként a lakbér 300 %-át állapítja meg, ha

a.)    a szociális elhelyezést biztosító lakás bérleti feltételeinek (4. §.(1) bek.) a jogcím nélküli lakáshasználó nem felel meg.

b.)    a bérbeadó felszólítását követő 30 napon belül sem adja át a lakást üres, rendeltetésszerű állapotban.

10. §.

(1)  A Ltv. 21. §. (2) bekezdésében foglaltakon kívül a bérlő a lakásba más személyt a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem fogadhat be.

(2)   a bérbeadó hozzájárulását abban az esetben adja meg, ha a bérlő és a befogadni kívánt személy közeli hozzátartozó (Ptk. 365 §. (4) bekezdése).

(3)   Önkormányzati lakás albérletbe adásához a bérbeadó akkor járul hozzá, ha a beköltöző albérlők száma nem haladja meg a kettőt.

 

11. §.

A lakásbérlet megszűnése

(1)  a.) A szociális elhelyezést biztosító lakás bérlője a lakásbérleti szerződés lejártát, vagy feltétel bekövetkeztét

b.) szolgálati lakás bérlője a közszolgálati viszony megszűnését

követő 30 napon belül köteles a lakást üres, rendeltetésszerű állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

(2)   Ha a közszolgálati jogviszony azért szűnik meg, mert a bérlő nyugdíjra vált jogosulttá, a bérlő 6 hónapon belül köteles a szolgálati lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

(3)   A bérlő halálát követő – legfeljebb 6 hónapig – a szolgálati lakást változatlan feltétellel használhatja az a közeli hozzátartozó, aki a bérlővel haláláig együtt élt.

(4)   A lakásbérleti szerződés lejártát megelőzően közös megegyezéssel megszüntethető.

(5)   A (4) bekezdésben foglaltak esetén a bérbeadó

a.)    a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy ha üresen álló lakás nincs,

b.)    pénzbeli térítést fizet

(6)   Az (5) bekezdés b.) pontja szerinti pénzbeli térítés mértéke

a.)   határozott idejű bérleti szerződés esetén az érvényben lévő lakbér hátralévő részének 25 %-a, maximum 50.000.-Ft.

b.)    határozatlan idejű bérleti szerződés esetén 200.000.-Ft.

 

IV fejezet

12. §.

A lakbér mértéke, a külön szolgáltatások díja

(1)    A képviselő-testület a lakbér mértékét a lakás komfortfokozata figyelembe vételével állapítja meg, melyet e rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz.

(2)    Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a képviselő-testület minden év december 31. napjáig felülvizsgálja.

(3)    A bérlő a lakbéren felül köteles megfizetni a külön szolgáltatások díját.

(4)    A külön szolgáltatás díját a bérbeadó a számla megérkezését követő 5 napon belül állapítja meg, melyet a bérlő 15 napon belül köteles befizetni a Polgármesteri Hivatal házipénztárába.

 

13. §.

Lakbértámogatás

(1)   A képviselő-testület a bérlő kérelmére lakbértámogatást állapít meg, ha a család havi nettó jövedelmének 20 %-át meghaladja a havi lakbér mértéke.

(2)   A lakbértámogatás mértéke.

a.)    ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg a lakbér 30 %-a,

b.)    ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg a lakbér 50 %-a.

(3)   A lakbértámogatásra vonatkozó kérelmet a bérlő a Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatja be, melyről a képviselő-testület soron következő ülésén határoz.

(4)   A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és vele egy háztartásban élők nettó jövedelmét igazoló kereseti igazolásokat.

(5)   A lakbértámogatásra a bérlő a kérelem benyújtását követő hónap első napjától jogosult, melynek összegével csökkenteni kell a havi lakbér mértékét.

(6)   A képviselő-testület a lakbértámogatásra való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.

(7)   A bérlő a lakbértámogatásra való jogosultságot érintő minden változást köteles 15 napon belül bejelenteni, amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az utolsó felülvizsgált óta eltelt időszakra megállapított lakbértámogatást köteles egy összegben visszafizetni.

 

V. fejezet

14. §.

Helyiségbérlet

(1)   Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséget az bérelheti, aki

a.)    a helyiséget üzlethelyiség céljára használja,

b.)    magánszemély esetén vállalkozói igazolvánnyal, gazdasági társasági társaság esetén cégbírósági bejegyzéssel rendelkezik.

(2)   A bérbeadó és a bérlő a helyiségbér mértékében szabadon állapodnak meg.

(3)   A bérlő a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja át, nem cserélheti el.

(4)   A bérbeadó nevében a polgármester jogosult eljárni.

 

15. §.

Adatszolgáltatási kötelezettség

(1)   Az önkormányzati lakást bérlő és a vele egy háztartásban élő személyek – jogcímtől függetlenül – az alábbi adatokat kötelesek a bérbeadónak szolgáltatni:

a.)    név

b.)    születési hely, idő

c.)    anyja neve

d.)    állandó lakcíme

(2)   Fenti adatok kizárólag statisztikai célra használhatók, melyet a bérbeadó önkormányzat Polgármesteri Hivatala a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt szabályok szerint kezel.

 

16. §.

Záró rendelkezések

(1)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   A rendelet hatályba lépése előtt megkötött bérleti szerződésekre is vonatkozik a (3) bekezdés kivételével.

(3)   Aki e rendelet hatályba lépésekor állandó jelleggel jogszerűen lakik a lakásban, annak nem kell kérnie a bérbeadó hozzájárulását.

 

Mezőpeterd, 2002. március 7.

 

 

Pap Miklós                                                                                        Dr. Krizsán Miklós

polgármester                                                                                               jegyző

 

1.      sz. melléklet

 

A lakbér mértéke:

 

a.) összkomfortos lakás esetén                                                      95.- Ft/m2

b.) komfortos lakás esetén                                                             75.- Ft/m2        

 

 

 

 

2.sz. melléklet

 

Azon szolgálati lakások jegyzéke, amelyek az Lt. hatályba lépése előtt szolgáltai lakásnak minősültek:

 

1.) Szolgálati lakás                                                 Mezőpeterd, Kossuth u. 16.

2.) Szociális bérlakás                                              Mezőpeterd, Vasút u. 11.

3.) Szociális bérlakás                                              Mezőpeterd, Petőfi u. 61.

4.) Szociális bérlakás                                              Mezőpeterd, Bocskai u. 22.

5.) Szociális bérlakás                                              Mezőpeterd, Damjanich u. 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd község Önkormányzatának 7/2002. (IV.17.) kt.sz. rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 3/2002.(III.7.) kt.sz. rendelet módosításáról

 

Mezőpeterd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a mód. 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: LTV) 79. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 3/2002.(III.7.) KT sz. rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.     §.

(1)  A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki:

d.) a bérlő sem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal, sem lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal, sem lakásra vonatkozó tulajdonjoggal nem rendelkezik.

 

2. §.

(1)  A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a.)   A fizetendő bérlet nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2 %-a.

b.)  A bérlő a lakbért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat köteles fizetni, melynek együttes összege nem haladhatja meg a bérlő nyugellátásának 80 %-át.

c.)  A szolgáltatásért fizetendő díj és a lakbér összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

d.)  A lakbér összege 335.-Ft/hó/m, melyben összegét minden évben úgy kell módosítani, hogy annak értékállósága biztosított legyen.   

 

3. §.

(1)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 2002. április 17.

 

 

Pap Miklós                                                                                Dr. Krizsán Miklós

polgármester sk                                                                                  jegyző sk

 

 

 

 

 

Mezőpeterd község Önkormányzatának 13/2002. (IX.18.) kt. sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 3/2002.(III.7.) kt. sz. rendeletének módosításáról

 

Mezőpeterd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a módosított. 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: LTV) 79. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 3/2002.(III.7.) kt. sz. rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.     §.

 

A Rendelet 10 § a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A bérlő a lakásba más személyt - a kiskorú gyermeke (az örökbefogadott, a mostoha-, és nevelt gyermeke), valamint a befogadott gyermekétől az együttlakás ideje alatt született unokája kivételével - a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(2) Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermekét), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, valamint szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét).

 

2.     §.

(1)  A Rendelet 14 §-át törli.

3.     §.

 

(1) A rendelet további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 2002. szeptember 18.

 

Pap Miklós                                                                                     Dr. Krizsán Miklós

polgármester  sk                                                                                        jegyző  sk

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal