Rendeletek
A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2001. (IV.12.) számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól.

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) Gyvt. felhatalmazása alapján a szociálisan rászorult gyermekek és családjaik ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

Általános rendelkezések.

 

1.     §.

A rendelet célja a gyermekvédelmi törvény a helyi végrehajtásaként meghatározza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások formáit, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének eljárási és jogosultsági szabályait, azok érvényességének garanciáit.

 

II.

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések.

1.     §.

 

A rendelet hatálya kiterjed Mezőpeterd község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező támogatásra szoruló gyermekre, családjára, illetve a gyermekvédelmi törvény 125 § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a községben tartózkodó gyermekre.

2.     §.

 

E rendelet alkalmazásában:

a.)      gyermek: a gyermek hozzátartozói, a gyermek tartására köteles személy, a gyermekvédelmi törvény 5. §. a.), d.) c.) és f.) pontjaiban meghatározottak.

b.)     Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt) 4. §-a (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározottak.

c.)     Létfenntartást veszélyeztető helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (pl. betegség, haláleset stb.) alkalmanként jelentkező többletkiadások (pl.: beiskolázás) mely miatt a család pénzbeli, vagy természetbeni támogatásra szorul.

A gyermekek védelmének rendszere.

3.     §.

 

(1)         A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2)         A képviselő-testület a rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(3)         A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:

a.)   pénzbeli és természetbeni ellátások:

-         kiegészítő családi pótlék

-         rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

b.)  személyes gondoskodást nyújtó alapellátások:

-         gyermekjóléti szolgáltatás

-         gyermekek napközbeni ellátása

-         gyermekek átmeneti gondozása

 

III.

Eljárási rendelkezések.

 

4.     §.

(1)    E rendeletben szabályozott támogatások közül a kiegészítő családi pótlék és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítását a szülő vagy törvényes képviselő, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a rászoruló gyermek szülője (törvényes képviselője) nevelési-, oktatási intézmény, gyámhatóság, más, családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(2)    A kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.

 

5.     §.

(1)        A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a 149/19997. (IX.10.) kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot, a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelemszámításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat köteles csatolni.

a.)   a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,

b.)  a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,

c.)   a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.

(2)  Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.

(3)  A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyaiban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

(4)  Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. §. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5)  A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül, így különösen azt, aki diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint a 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

(6)  A rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális körülményeinek megismerése, a benyújtott jövedelmi nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése érdekében szükség szerint a kérelmezőnek a felhívástól számított 8 napon belül vagyonnyilatkozatot kell becsatolni, illetve az önkormányzat környezettanulmányt végezhet az igénylőnél.

(7)  Ha az önkormányzat vitatja a vagyonnyilatkozat

a.)    ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik,

b.)   járműre, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az értékeket a jármű, munkaeszköz forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használhatósága mértékének figyelembevételével állapítja meg.

 

6.     §.

A gyermekvédelmi törvény 125 §. (1) bekezdése alapján megállapított rendkívüli támogatást a jogerős határozat alapján a polgármesteri hivatal köteles visszaigényelni az illetékes települési önkormányzattól.

 

7.     §.

(1)      A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték, személyes gondoskodást nyújtó ellátás személyi térítési díj összegének megfizetésére indokolt esetben részletfizetési kedvezmény adható.

(2)      A részletfizetés időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg.

(3)      A részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet a visszafizetési kötelezettséget megállapító kellő körültekintéssel bírálja el.

 

8. §.

(1)        A megállapított ellátás számlára történő utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, a nevelési oktatási intézményhez természetben nyújtott ellátás esetén (pl. gyermek intézmények térítési díjához – hátralékhoz – történő hozzájárulás) az ellátást nyújtó intézményhez történő átutalással történhet.

(2)        Amennyiben kétségesnek látszik, hogy a megállapított támogatás nem a célnak megfelelően került felhasználásra, az I. fokú hatáskör gyakorlója a gyámhatóság és a gyermekvédelmi szolgálat közreműködésével élelmiszer, ruházat, stb. vásárlás formájában biztosítja a támogatás felhasználását.

 

IV.

 

Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

 

Kiegészítő családi pótlékra való jogosultság

 

9.     §.

 

(1)   A gyermek családi környezetbe történő ellátása, nevelése, és a gyermek családból

      történő kiemelésének megelőzése érdekében kiegészítő családi pótlékot állapít

       meg a gyermekes családok számára.

(2)   A kiegészítő családi pótlék havi összege gyermekenként a módosított Gyvt. 20. §. (2) bekezdése szerint 2001. évben 4.000.-Ft, 2002. évben 4.200.-Ft.

(3)   A kiegészítő családi pótlék – jogosultság esetén – a kérelem benyújtásától esedékes az alábbiak szerint:

a.)    amennyiben a kiegészítő családi pótlék megállapítására irányuló kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtották be úgy egész havi, amennyiben 15-e után nyújtották be, úgy félhavi ellátást kell megállapítani az első hónapra.

b.)   A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatást, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(4)   A kiegészítő családi pótlékra való jogosultság feltételeit a képviselő-testület minden év március 31-ig felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében ellenőrzi a támogatás felhasználását is.

(5)   A kiegészítő családi pótlék megállapítását a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatát a képviselő-testület saját hatáskörben bírálja el.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

10.            §.

(1)       Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a rászoruló gyermeknek, akinek családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)       A rendkívüli támogatás egyszeri összege a kiegészítő családi pótléknál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegénél magasabb nem lehet.

(3)       A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a szociális ellátásokról szóló rendelet alapján adható átmeneti segéllyel együtt nem haladhatja meg egy naptári éven belül a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hatszorosát.

(4)       A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni.

(5)       Amennyiben a támogatásban részesülő az utólagos elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a további rendkívüli támogatásból a kötelezettség teljesítéséig ki kell zárni.

(6)       A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

 

V.

Természetben nyújtott ellátás

 

11. §.

(1)        A gyermekvédelme rendszeres és megfelelő táplálkozásának biztosítása, tanulmányainak folytatása érdekében – különösen a jegyző által védelembe vett gyermekek számára – indokolt esetben a kiegészítő családi pótlékot a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem készpénzben, hanem a gyermekintézmény térítési díjának fedezésére, kollégiumi díj kifizetésére, tankönyvtámogatásra kell megállapítani.

(2)        Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegét – annak egy részét – a gyermek ellátását, nevelését, oktatását biztosító intézmény részére kell átadni.

 

VI.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

12. §.

(1)   Az önkormányzat a Gyvt. 15. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi személyes gondoskodás nyújtja:

 

a.)   Gyermekjóléti szolgálatot,

b.)  Gyermekek napközbeni ellátását,

-         napközi otthonos óvodában,

-         iskola napközi otthonban.

c.)  a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői hálózattal teszi lehetővé.

(2)   Az önkormányzat a közigazgatási területén élő jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat a fenntartásában lévő intézményekben biztosítja.

 

13. §.

 

Gyermekjóléti szolgálat

 

(1)    Gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok lát el, a védőnői szolgálattal és az oktatási intézménnyel együttműködve.

(2)    A szolgálat feladatai különösen:

-         a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése.

-         A gyermekek jogairól a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,

-         A védelembe vett gyermekek gondozási, nevelési tervének elkészítése

-         Helyettes szülői hálózat szervezése,

-         A nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak segítése

-         Felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbefogadni szándékozó körülményeinek vizsgálata.

(3)    A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

 

A gyermekek napközbeni ellátása

 

15. §.

(1)    Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2)    A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi.

 

Helyettes szülői hálózat

 

16. §.

(1)    Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői hálózat keretén belül oldja meg.

(2)    A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását, a saját háztartásban biztosítja.

 

VII.

 

Záró rendelkezések

 

17. §.

(1)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3)   E rendeletet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-el, valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekkel együtt kell alkalmazni.

(4)   Egyidejűleg hatályát veszti a módosított 4/2000.(VI.28.) sz. önkormányzati rendelet 15-16 §-a.

 

Mezőpeterd, 2001. április 12.

 

 

Pap Miklós                                                                           Dr. Krizsán Miklós

polgármester sk                                                                                jegyző sk

 

A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal