Rendeletek
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/1997.(IV.29.) ktsz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 92. § 115. § (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) korm. rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

  1. §.

(1) A rendelet Mezőpeterd községi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények igénybevevőire terjed ki.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó intézmények alapellátási formái:

a)      gyermekek napközbeni ellátása

b)      étkeztetés

c)      házi segítségnyújtás

d)      családsegítés

(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményt az önkormányzat nem működtet.

 

Általános szabályok

 

2. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni.

(2) A képviselő-testület az 1. § (2) bekezdésében foglalt alapellátások igénybevételének megállapítását, megszüntetését, módosítását a kérelem benyújtását követő testületi ülésen bírálja el.

 

3. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni. Ezen nyilatkozat hiányában ellátás nem biztosítható, kivéve az Sztv. 93. §. (1) bekezdésében meghatározott eseteket.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a szociális étkeztetés igénylése esetén:

a.)    az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást,

b.)    jövedelemnyilatkozatot,

c.)    környezettanulmányt.

(3) Az ellátás biztosítható.

a.)    a gyermek napközbeni ellátásánál, aki a Sztv. 60 §-a

b.)    családsegítésnél, aki az Sztv. 64 §-a alapján erre jogosult.

c.)    szociális étkeztetésre jogosult, ha a kérelmező

-         nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesül, vagy nyugdíjkoron túli és családjában az egy főre eső jövedelem a saját jogú öregségi nyugdíj minden év március 1-én érvényes legkisebb összegének másféleszeresét, egyedülálló esetében a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.

-         Egyedülálló, munkaképes és jövedelme önhibáján kívül nem haladja meg a nyugdíjminimumot, feltéve, ha a napi egyszeri meleg étel részére más módon nem biztosítható.

 

Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai

 

4. §.

 

Az intézményi jogviszony megszűnik az Sztv. 100 §-ban foglaltakon túlmenően, ha a

a.)    a jogosult más ellátási forma igénybevételét kérte és az biztosítható.

b.)    Ha az ellátott igazolatlanul 15 napot meghaladóan nem vette igénybe a szolgáltatást.

 

A térítési díjak

 

5. §

 

(1)               A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2)               A térítési díjat az

a.)    ellátást igénybe vevő jogosult,

b.)    szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c.)    a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles megfizetni.

(3) Az intézményit térítési díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az étkezésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.

(5) Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozási időnek a szorzata, nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

 

6. §

 

Amennyiben az Sztv. 116. §-a szerint megállapítható személyi térítési díj megállapítható személyi térítési díj megfizetése rendkívüli terhet róna az ellátást igénylőre, a képviselő-testület az előírható személyit érítési díjat csökkentheti (legfeljebb annak 50 %-áig) az igénylő szociális helyzetétől függően 10-50 % közötti összeggel.

 

Záró rendelkezések

7.§

E rendelet 1997. május 1. napján lép hatályban, azonban rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Mezőpeterd, 1997. április 29.

 

Kádár Miklós                                                                               Dr. Krizsán Miklós

Polgármester                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/1997.(XII.22) ktsz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/1997.(IV.29.) ktsz. rendelet módosításáról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 92. § 115. § (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) korm. rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 5/1997. (IV.29.) ktsz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

(1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

1. sz. melléklet

Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület az alábbiak szerint állapított meg:

a.) óvodáskorúak részére                      122.-Ft/nap

b.) ált. iskoláskorúak részére                 154.-Ft/nap

c.) házi segítségnyújtás+étkeztetés         100.-Ft/nap

d.) vendég étkezők                               195.-Ft/nap

 

2. §

(1)   Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Mezőpeterd, 1997. december 22.

 

 

Kádár Miklós                                                                               Dr. Krizsán Miklós

 polgármester sk                                                                                    jegyző sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd községi önkormányzat képviselő-testületének 6/2001.(XI.29.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/1997.(IV.29.) kt. sz. rendelet módosításáról

 

Mezőpeterd községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16 §. valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 92. §, 115 § (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 5/1997.(IV.29.) kt. sz. rendeletét (továbbiakban Rendelet)  az alábbiak szerint módosítja:

1.     §

A Rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.     §.

E rendelet 2002. január 1-én lép hatályba. Egyidejűleg az önkormányzat 5/1997.(IV.29.) kt. sz. rendeletének 1. sz. melléklete hatályát veszti.

 

Mezőpeterd, 2001. november 29.

 

 

Pap Miklós                                                                                 Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk.                                                                                Jegyző sk.

 

1. sz. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/1997.(IV.29.) kt sz. rendelet módosításáról szóló 6/2001.(XI.29.) ktsz. rendelethez

 

Étkezők                                                       új norma      áfa               térítési díj

Csoportjai                                                    Ft                Ft                Ft

 

Óvodás                                                       147              18                165

Iskolás                                                         186              22                208

Eng.ebéd                                                     151              18                169

Eng.tízórai                                                   40                 4                 44

Szoc ebéd                                                   128              15                143

 

Vendégebéd térítési díja: norma x 160 % + 12 % áfa = 270.-Ft

 

A konyhai hulladék értékesítési díja:

-         Moslék (liter) 4,58 + 10 % + 12 % áfa = 5,64 Ft

-         Kenyérhaj (kg): 8,71 Ft + 10 % + 12 % áfa= 10,73 Ft

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal