Rendeletek
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.

Mezőpeterd községi Önkormányzat 4/1991. (X.14.) kt. sz. rendelete a helyi népszavazásról és

népi kezdeményezésről

 

A Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete – az 1990. évi LXV. Tv. IV. fejezet 50 §--ban foglalt felhatalmazás alapján – helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeinek és eljárási szabályainak a megállapítása céljából rendeletet alkot.

 

HELYI NÉPSZAVAZÁS

 

1.      §.

(1) Az Ötv-ben foglaltakon túl a képviselő-testület népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:

a) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan fogalomképes vagyontárgy gazdasági társaságba bevitele, elidegenítése 1000 ezer Ft értékhatáron felül.

b) Önkormányzati lakás, helyiség, ingatlanok esetében, ha az elidegenítésre kijelölt ingatlanok forgalmi értéke 1.000 ezer Ft-ot meghaladja.

C) A település általános rendezési tervének, részletes rendezési tervének megállapítására hivatott rendeletének megerősítésére, ha a rendezési tervek építési tilalmat határoznak meg, vagy oldanak fel.

 

2.§.

(1)   A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választójoggal rendelkező állampolgár 20 %-a kezdeményezte.

(2)   A választópolgárok meghatározott számát a helyi népességnyilvántartási adatok alapján kell megállapítani.

(3)   A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés megfogalmazására javaslatot kell tenni.

(4)   Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől, vagy szervektől érkezik, illetve az előírtnál kevesebb a kezdeményező választópolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.

 

3.§

(1)   A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(2)   A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselők minősített többségű szavazata szükséges.

(3)   A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában

-         meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét,

-         kitűzi a szavazás időpontját.

 

4. §

(1)   A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha:

-         település választópolgárainak legalább 50 %-a érvénesen szavazott és

-         az érvénes szavazóknak legalább fele (50  %-a) a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

(2)   A képviselő-testület helyi népszavazást ugyanabban a kérdésben két éven belül nem tűzhet ki, ha a helyi népszavazás érvénytelen volt.

 

5. §.

(1)   Népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárai 5 %-ának indítványa szükséges.

(2)   A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre javasolt ügyet.

(3)   A képviselő-testület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópolgárok 5 %-a indítványozott.

 

6. §

(1)   A népi kezdeményezés – tárgyalás nélkül – csak akkor utasítható el, ha:

a)      olyan ügyre vonatkozik, amelynek elbírálására a képviselő-testületnek nincs hatásköre, vagy illetékessége,

b)      A megtárgyalás olvashatatlanság, név vagy adatazonosíthatatlanság okából, vagy ön- ellentmondás miatt nem lehetséges.

(2)   A visszautasítás részletes indokait írásban kell közölni.

 

7. §

(1)   Az aláírásgyűjtés megkezdését be kell jelenteni a polgármesternek.

(2)   Az e célra felfektetett íveket – megnyitásukkor – a polgármester és a jegyző hitelesíti.

(3)   Az aláírási ívnek tartalmazni kell:

-         az olvasható név, személyi szám, aláírás feltüntetése,

-         az ívet sorszámozni kell,

-         az ívet a javasolt kérdés, ügy megfogalmazásával kell kezdeni.

(4)   Az aláírások hitelesítését a helyi választási bizottság végzi, a helyi népességnyilvántartási adatok alapján.

(5)   A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselő-testület a népi kezdeményezést, illetve helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést visszautasíthatja.

(6)   A hitelesítés megtagadható, ha a tervezett népszavazás az Ötv. 46 § (4) bekezdésében ütköznék, vagy a feltett kérdés félreérthető.

(7)   Aláírásokat gyűjteni az ívek megnyitásától számított 30 napon belül lehet. A 30-ik napon, amennyiben nem adják le az íveket elenyészik a népszavazás indítványához kapcsolatos jog.

(8)   A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eredményéről a lakosságot tájékoztatni kell.

(9)   A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozat, a helyi népi kezdeményezés tárgyát képező ügy közzététele a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hirdetmények közzététele, könyvtárban, ügyfélfogadás helyiségeiben, folyosón elhelyezve) történhet.

(10)     Helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyhatósági választások időpontját megelőző és az követő 3 hónapon belül.

 

JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

8. §

(1)   Az alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panaszt nyújthatnak be:

-         a képviselők több, mint 50 %-a

-         a képviselő-testület bizottsága,

-         társadalmi szervezet vezetősége.

(2)   A választópolgárok alkotmányossági panaszt kezdeményezhetnek:

-         a helyi népszavazásnál a választópolgárok 10 %-a, de legalább 150 fő,

-         helyi népi kezdeményezésnél a választópolgárok 2,5 %-a, de legalább 50 fő.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1)   Az eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségek az önkormányzati költségvetést terhelik.

(2)   A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre a helyi képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

(3)   A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 1991. október 14.

 

Pap Miklós                                                                                                 Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk.                                                                                                   Jegyző sk.

 

 

 

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal