Rendeletek
A környezetvédelemről és a köztisztaságról.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete 3/1992.(II.20.) kt.sz. rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról.

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

 

I.

Általános rendelkezések

 

  1. §.

(1)  E rendelet hatálya Mezőpeterd község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Mezőpeterd közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes

      lakosként tartózkodó magyar és nem magyar állampolgárokra, jogi személyekre, jogi

      személyiséggel nem rendelkező társaságra függetlenül attól, hogy lakóhelyük, illetve

      központjuk mely településen van.

 

  1. §.

(1) E rendelet alkalmazása során a környezetvédelem fogalmába a települési környezet védelem

      alá tartozik.

(2) E rendelet a települési környezet védelmén belül szabályozza:

-         belterületek parkosítását, a fásított zöld területek védelmét,

-         a közterületek tisztántartását

 

II.

Belterületek parkosítása, fásított zöldterületek védelme

 

  1. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából védelem alá esnek:

-         a település belterületén lévő parkosított területek,

-         zöldterületek (virággal, cserjével betelepített terület és valamennyi füvesített terület függetlenül attól, hogy magánház, vagy közintézmény előtt van),

-         közterületen lévő fák (útmenti fasor, egyedülálló fa, stb.)

 

  1. §.

(1) Nem terjed ki e rendelet hatálya a házasingatlanok udvarán, kertjében lévő fákra, zöldterületekre.

 

5.      §

(1) Közterületen parkot, játszóteret létesíteni, megszüntetni csak az I. fokú építésügyi hatóság      

      engedélyével lehet.

(2) Kivételes esetekben engedélyezhető a parkosított terület rendeltetéstől eltérő használata (gyűlés, kiállítás, stb.) az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki. A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani, ha ez nem lehetséges, úgy az okozott kárt meg kell térítenie. Az ideiglenes használat ideje alatt a használó fát, cserjét nem vághat ki, a növényzet megóvásáról és szakszerű gondozásáról köteles gondoskodni.

(3) Közterületen, közparkban tilos járművel zöldterületre felhajtani, az utak mellett közterületen parkolni, kivétel: a bejáró és útpadka.

 

6.      §

 

(1) Közparkok gondozása, fenntartása és védelme a Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) Az ingatlanok előtti közterületen telepített növényzet (fa, élősövény, virág, stb.) gondozását

      a tulajdonos köteles elvégezni.

Tilos e zöldterületek növényzetének kipusztítása, rendeltetésével ellentétes használata.

(3) Ingatlan előtti közterületen haszonnövények termesztése, gyümölcsfa és lucerna kivételével

     tilos.

 

7.      §

(1) Közterületen lévő fát kivágni, csak a Polgármesteri Hivatal engedélye alapján lehet.   Engedélyben kiköthető a pótlás módja.

(2) Közterületen lévő fát és növényzetet károsítani, rongálni, illetve ezekről virágot leszedni tilos.

 

III.

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

 

8.      §

(1) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mellett húzódó közterületet képező járda, csapadékvíz elvezetésre szolgáló csatorna, áteresz tisztántartásáról az ingatlanok felett rendelkezni jogosult (Pl. tulajdonos, kezelő, szövetkezeti használó, haszonélvező, stb) illetve megbízott másnak a használatában, bérletében lévő területek tisztántartásáról pedig a használó (bérlő gondoskodik).

(2) A burkolatlan közutak belterületi szakasza mentén lévő épületek tulajdonosai kötelesek a közút középvonaláig terjedő területet tisztán tartani. Ez a kötelezettség a beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezetteknek -  hótól, jégtől, vagy ónosesőtől -, a síkossá vált járdák síkosság mentesítéshez környezetszennyező anyagot nem használhatnak.

(4) Gondozatlan járda portalanítását, hóeltakarítását stb a polgármesteri Hivatal – a bírság kiszabása mellett – a kötelezettek költségén elvégeztetheti.

 

9.      §

(1) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni, vagy eldobni nem szabad.

(2) A közforgalom célját szolgáló útra, járdára, ezek mellett lévő belvízelvezető csatornába szennyező vagy egyéb, egészségre ártalmas anyagot (pl. szennyvizet, trágyalevet) kiönteni, kivezetni tilos.

(3) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített szeméttárolóba szabad bedobni.

 

10.  §

(1) Közterületet csak az I. fokú építésügyi hatóság által kiadott közterület használati engedély alapján lehet igénybe venni.

 

IV.

Háztartási hulladék fogalma és kezelése

 

11.  §

(1) Háztartási hulladék: a lakásokban és a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben (területeken) a rendeltetésszerű használat során keletkezett hulladék, söpredék, salak – beleértve a fűtésből származó salakot, kormot is – törött, vagy hibás edény, eszköz, ablaküveg, papír, rongy, konyhai hulladék, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat és törmelék, és a kertekben, telkeken keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az mezőgazdasági, konyhakerti tevékenység során keletkezett vagy sem.

(2) A hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett, ha a kötelezett kiléte nem állapítható meg elszállítása az ingatlan tulajdonosa, használója kötelessége.

(3) A rothadó, bűzös szemét, hulladék stb. elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

 

12.  §

(1) Évente – szükség szerint – polgármesteri hivatal lomtalanítási akciót szervez, melynek során a lakossági egyéb szilárd hulladék kerül összegyűjtésre és díjmentes elszállításra.

(2) Állami, illetve önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, szövetkezetek a keletkezett hulladékot, a saját költségükön, maguk kötelesek a kijelölt lerakóhelyre szállítani, illetve szállítatni.

 

13.  §

(1) A háztartási hulladék gyűjtésére, megsemmisítésére és elföldelésére a községi szeméttelep szolgál.

(2) A községi szeméttelep kezelője a Polgármesteri Hivatal.

(3) A községi szeméttelepre csak Mezőpeterd község közigazgatási területén keletkezett hulladékot szabad szállítani.

(4) A szemétlerakás helyét táblával kell kijelölni.

 

V.

Vegyes és zárórendelkezések

 

14.  §

(1) E rendelet végrehajtásáról, betartásának ellenőrzéséről a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.

 

15 §

(1)   Aki e rendelet előírásait megszegi vagy kijátssza, amennyiben cselekménye nem bűncselekmény vagy magasabb jogszabályban megállapított szabálysértés – úgy köztisztasági, illetve környezetvédelmi szabálysértés képez, melynek elkövetője 3.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tettenérés esetén az elkövető 500 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

 

16 §

(1) E rendelet 1992. március 1-én lép hatályba.

 

 

Pap Miklós                                                                                    Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk.                                                                                        Jegyző sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2002.(IX.18.) kt. sz. rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 3/1992.(II.20.) kt. sz. rendelet módosításáról

 

Mezőpeterd község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 169. § (2) bekezdésére a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 3/1992.(II.20.) kt. sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

A rendelet 15. §-át hatályon kívül helyezi.

 

2. §.

 

A rendelet további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 2002. szeptember 18.

 

 

Pap Miklós                                                                            Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                               jegyző sk

 

A környezetvédelemről és a köztisztaságról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal