Rendeletek
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2003.(XI.12.) kt. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. ( a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátásokról és azok igénybe vételének módjáról a következő rendeletet alkotja:

 

I.

A rendelet hatálya

1. § . (1) E rendelet hatálya kiterjed a község területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező

a)      Magyar állampolgárokra,

b)      Állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,

c)      Letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d)      A magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

 

II.

Általános szabályok

2. §. (1) A szociális ellátás megállapítása iránti eljárás megindítása kérelemre történik. Ha az eljárás megindítását valamely önkormányzati szerv vagy külső szervezet kezdeményezte, az eljárás folytatásához az ellátással érintett személy írásbeli hozzájárulása szükséges.  A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az arra jogosult az ellátás igénylésére szolgáló űrlapot aláírta.

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál írásban kell előterjeszteni az erre rendszeresített nyomtatványon.

3. §. (1) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal, illetőleg annak polgármesteri hivatalával a szociális helyzetének feltárásában.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek az ügy érdemi elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. A jövedelmekről, illetőleg – ha vagyoni nyilatkozatot is kell tenni – a vagyonról teljes körűen kell nyilatkozni.

(2) A jövedelem számításnál irányadó időszak:

- a rendszeres (havonta mérhető) jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 3,

- az egyéb jövedelmeknél pedig 12 hónap.

(3) Amennyiben az igénylő rendszeres szociális ellátást igényel, úgy köteles a vagyoni viszonyairól a rendelet melléklete szerint nyilatkozni.

(4) Rendszeres szociális ellátás folyósítása esetén az ellátott a jövedelmi, vagyoni viszonyaiban bekövetkezett – jogosultságot érintő – változást köteles 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadójánál bejelenteni. A 15 napos határidőt az okot adó körülmény bekövetkezésétől kell számítani.

4. §.  Ha az igénylő életkörülményei, életvitele, illetőleg környezettanulmány lefolytatása alapján az önkormányzat vitatja a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat, a Polgármesteri Hivatal köteles az igénylőt felhívni, hogy az általa lakott lakás, valamint a saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit – az egyes költségekre irányadó módon – igazolja.

         Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelmet a fenntartási költségek figyelembevételével kell vélelmezni.

 

III.

Az ellátások megállapítása, kifizetése, folyósítása, ellenőrzése

 

5. §. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások megállapításáról, szüneteltetésről, illetőleg megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.

6. §. A megállapított ellátásokról a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadói feladatokat ellátó köztisztviselője az Sztv-ben meghatározott adatokkal köteles nyilvántartást vezetni.

7. §. (1) A jogerősen megállapított ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárt kezelő

köztisztviselőjének feladata, aki

a.)          kifizetésekről pénzügyi nyilvántartást fektet fel és vezet, továbbá

b.)          gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és

         visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.

(2) A rendszeres szociális ellátások folyósításánál a külön jogszabály rendelkezéseit is

      alkalmazni kell.

8. §. (1) A rendszeres pénzbeni ellátásokra való jogosultságot évente legalább egyszer felül kell         

              vizsgálni. A felülvizsgálat döntésre történő előkészíttetéséről a jegyző gondoskodik,

              határidejéről a képviselő-testület az éves munkaterv elfogadásakor határoz.

(2) Ha a rendszeres pénzbeni ellátáshoz a jogosult részéről gondozási, ápolási,

      együttműködési stb. kötelezettség is kapcsolódik, úgy teljesítésének ellenőrzéséről a 

      jegyző gondoskodik és a kötelezettség nem, vagy hiányos teljesítése esetén kezdeményezi

      az ellátás megszüntetését.

 

IV.

Pénzbeni ellátások

9. §. A jogosult részére – jövedelmének pótlása, illetőleg kiegészítése céljából – az önkormányzat az alábbi szociális támogatásokat biztosítja:

a.)    időskorúak járadéka,

b.)    rendszeres szociális segély

c.)    lakásfenntartási támogatás

d.)    ápolási díj

e.)    átmeneti segély

f.)      temetési segély

 

Időskorúak járadéka

 

10. §. Az önkormányzat az Sztv. 32/B §-ában foglalt feltételek fennállta esetén – kérelemre –az

          igényjogosult részére időskorúak járadékát biztosítja.

 

Rendszeres szociális segély

 

11. §. (1) Az önkormányzat az Sztv. 37/A §-ában foglalt feltételek fennállta esetén – kérelemre- az

                igényjogosult részére rendszeres szociális segélyt állapít meg és folyósít.

 (2) Az Sztv 37/A § (6) bekezdésében említett foglalkoztatás megszervezése a Polgármesteri

       Hivatal feladata.

 

Lakásfenntartási támogatás

 

12. §. (1) Az önkormányzat az Sztv 38. §. (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállta esetén akkor

               állapíthat meg lakásfenntartási támogatást, ha az igénylő és a háztartásában együtt élő

               személyek

a.)    a (2) bekezdésben meghatározott minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem

      haladó lakásban vagy nem lakás célját szolgáló helyiségben élnek és

b.)    lakás hasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek, továbbá a lakásfenntartási kiadások a háztartásban élők havi összjövedelmének 35 %-át, a lakás fűtésére nyújtott támogatás esetén az összjövedelem 20 %-át elérik vagy meghaladják.

 (2) E rendelet alkalmazásában

a.)    a községben elismert minimális lakásnagyság, ha a lakás

aa) 2 főig legfeljebb 2 lakószobával rendelkezik, 

ab) 3 és több fő esetén az aa) pontban meghatározott mértéken felül személyenként

      fél, de legfeljebb másfél szobával nagyobb,

b.)    minimális a lakás minősége, ha komfort fokozata a külön jogszabályban meghatározott komfortos minősítést nem haladja meg.

 

Az a.) pontban foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából lakószobának tekintendő a hasznosítás tényleges formájától függetlenül minden olyan helyiség, amely a lakószoba jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelel.

 (3) A nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg helyiségek lakáscélú hasznosítása esetén e

       rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.

 (4) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában – az Sztv. 38. § (5) bekezdésében

       meghatározottak figyelembevételével – indokolt havi költségként:

a.)    villanyáram költségeiből 50 kWó és személyenként további 10 kWó fogyasztás

      költsége,

b.)    a vízdíj összegét személyenként 3 m3 díja

c.)    a főzési célú gázfogyasztás költségéből személyenként 2 kg propán-bután, illetőleg 2 m3 földgáz ellenértéke.

ismerhető el.

 (5) A lakás fűtésére nyújtott támogatás esetében a lakás fűtési költségén a lakás fűtéséhez

       felhasznált hőenergia fűtési szezonban felmerülő – a (6) bekezdésben elismert –

       költségének, díjának egyhatodát kell érteni.

 (6) A lakás fűtésének indokolt költségeként legfeljebb szobánként a teljes fűtési szezonra – 6

       hónapra – 30.000.-Ft, félszobára 15.000.-Ft költség ismerhető el.

 (7) A támogatás mértékét a csatolt igazolások figyelembevételével kell meghatározni úgy,

       hogy az havi 1000.-Ft-nál kevesebb nem lehet és az öregségi nyugdíj 100 forintra

       kerekített 25 %-áig terjedhet.

 

Ápolási díj

 

13. §. (1) Az önkormányzat az Sztv. 41. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállta esetén

               kérelemre ápolási díjat állapít meg a hozzátartozó részére (alanyi jogú ellátás.)

           (2) Az önkormányzat méltányosságból annak a hozzátartozónak állapíthat meg ápolási díjat,

                 aki:

a.)    az igénylővel életvitelszerűen együttélő 18. életévét betöltött tartósan fekvő beteg

      személy gondozását végzi és

b.)    családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

      összegét, nem haladja meg és

c.)    a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot

      kénytelen igénybe venni.

 (3) A (2) bekezdés szerint megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

 

Átmeneti segély

 

14. §. (1) Az önkormányzat az Sztv. 45 §. 81) bekezdésében, valamint (2) bekezdésében foglalt

                feltételek fennállta esetén az arra rászoruló részére átmeneti segélyt biztosíthat.

           (2) Az átmeneti segélyre jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított

                havi jövedelem felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

                egyedülálló esetén annak 150 %-a. 

           (3) Az átmeneti segélyt a Képviselő-testület elszámolási kötelezettséggel is biztosíthatja.

                 Ebben az esetben a támogatott a támogatásnak a kérelemben megjelölt célra történő

                 felhasználást az arra alkalmas módon – pl. számlával, számlát helyettesítő

                 elszámolással, stb – a Polgármesteri Hivatalban a jegyzőnél igazolni kell.

                 A határozatban megjelölt céltól eltérő felhasználás esetén a képviselő-testület a

                 támogatottat az átmeneti segély visszafizetésére kötelezheti.

          (4) Amennyiben a képviselő-testület a segélyt természetbeni ellátás formájában biztosítja,

                úgy az ellátás megszervezéséről a jegyző gondoskodik.

  

Temetési segély

 

15. § (1) Az önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy

              eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra

              köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja

              létfenntartását veszélyezteti és családjában az egy főre számított havi jövedelem az

              öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem

              haladja meg.

         (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként e rendelet hatályba lépésétől 2005.

               január 31-ig 100.000.-Ft-ot, ezt követően pedig az éves költségvetési rendeletben

               meghatározott összeget lehet figyelembe venni.

 

V.

Természetben nyújtott szociális ellátások

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás

 

16. § (1) Az önkormányzat a szociális földprogram keretében az alábbi támogatási feltételeket

               biztosítja a támogatási körbe bevont személyek és családok részére:

a.)    támogatásban azt a személyt vagy családot lehet részesíteni, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el.

b.)    akik rendszeres szociális ellátásban részesülnek vagy legalábbis megfelelnek a feltételeknek, elsősorban munkanélküliek, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került személyek és családok.

   (2)  Művelési támogatás esetén a támogatás mértéke:

- Ahol az egy főre eső jövedelem a 6.000.-Ft összeget nem éri el, a támogatás mértéke 80 %.

- Ahol az egy főre eső jövedelem a 8.000.-Ft összeget nem éri el a támogatás mértéke 60 %.

- Ahol az egy főre eső jövedelem a 8.000.-Ft és a nyugdíjminimum összege között van a

   támogatás mértéke 50 %.

   (3) A művelési- és vetőmag támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 10.000.-

         Ft/év összeget, vagy ennek megfelelő értéket.

   (4) A földdel nem rendelkező személyek, családok részére az önkormányzat a tulajdonában

         lévő földet térítésmentesen biztosítja.

   (5) A támogatási körbe bevont családok vagy személyek részére juttatható föld mértéke

         támogatottanként 1.200 m2 – 2.100 m2 között van gazdasági évenként.

   (6) A képviselő-testület évente állapítja meg a művelési, a vetőmag támogatás mértékét.

   (7) a szociális földprogramból való kikerülés feltételei:

- szociális ellátási jogosultsága megszűnik,

- környezetvédelmi, agrárgazdálkodási szabályok megszegése esetén,

- önkéntes kilépéssel,

- akinek saját életvitelére visszavezethető helyi köztartozása áll fenn.

 

Köztemetés

 

17. §. Az önkormányzat polgármestere az Sztv 48 § (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. 

                       

Közgyógyellátás

 

18. § (1) A szociálisan rászorult személy részére, egészsége megőrzéséhez és helyreállításához

               kapcsolódó kiadásainak csökkentésére a képviselő-testület méltányosságból

               közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg.

          (2) Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni elsősorban azt a személyt, akinek

a.)                családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg, és

b.)                gyógyszerköltsége eléri vagy meghaladja a jövedelme 20 %-át.

           (3) Közös háztartásban élők közül két vagy több – egyébként jogosult – személy

                méltányosságból közgyógyellátásban csak kivételes esetben részesíthető, pl. rendkívül

                magas gyógyszerköltség esetén.

           (4) A közgyógyellátásra jogosultság méltányossági alapon történő megállapítása esetén a

                 jogosultság  a megállapítástól számított egy évi időtartamra szól, a jogosultság

                 feltételeinek további fennállása esetén az ellátás – kérelemre – ismét megállapítható.

 

19. §. Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást nem nyújt.

 

VI.

Záró rendelkezések

 

20. §. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben

                is alkalmazni kell.

           (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület szociális

                 igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról

                 szóló 4/2000.(VI.28.) kt. sz. rendelete, valamint e rendeletet módosító 6/2000.(XI.30.) kt,

                 sz. és 7/2001.(XI.29.) kt. sz. rendelete.

 

Mezőpeterd, 2003. november 12.

 

 

Pap Miklós                                                                                           Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                               jegyző sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2004.(II.25.) kt. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról szóló 7/2003.(XI.12.) ktsz. rendelet módosításáról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. ( a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról szóló 7/2003.(XI.12.) ktsz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A Rendelet 12. § (1) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) lakás hasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek, továbbá a lakásfenntartási kiadások havi indokolt költségei a háztartásban élők havi összjövedelmének

-         25 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve, ha a háztartásban élő személyek több mint fele az Sztv 4 § (1) bekezdés db) pontja szerinti gyermek vagy fogyatékos személy,

-         30 %-át  az előzőhöz nem tartozó háztartás esetén meghaladják.

 

2. §

A Rendelet 12. §. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A támogatás mértékét a csatolt igazolások figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy az havi 2.500.-Ft-nál kevesebb nem lehet és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 forintra kerekített 25 %-áig terjedhet.

 

 

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a Polgármesteri Hivatalnál folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

Mezőpeted, 2004. február 25.

 

 

Pap Miklós                                                                                                     Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                                     jegyző sk                                                             

 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal