Rendeletek
A 2004. évi költségvetésről.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete  1/2004.(II.25.) ktsz. rendelete a 2004 évi költségvetésről

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990 évi LXV törvény, az államháztartásról szóló 1992, évi XXXVIII tv. (továbbiakban Áht), valamint a Magyar Köztársaság 2004 évi költségvetéséről szóló 2003, évi CXVI. tv. alapján – figyelemmel az önkormányzat 2004 évi költségvetési koncepcióját meghatározó 237/2003.(XI.27.) sz határozatára – az önkormányzat feladatai ellátásához szükséges tervszerű gazdálkodások viteléhez a következő rendeletet alkotja:

1.     §.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra, valamint az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

 

2.     §.

(1)   A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, melynek felsorolását a 3/a számú melléklet tartalmazza.

(2)   A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot a 3/a sz. melléklet szerint.

(3)   A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások a 3/b sz. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(4)   A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a  4. sz. melléklet szerint.

(5)   A Helyi Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot  az 5 sz. melléklet szerint.

 

3.     §.

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények és a helyi kisebbségi önkormányzat 2004 évi költségvetését:

 

86,652  eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

31,395  eFt személyi juttatással,

10,833  eFt munkaadót terhelő járulékkal

32,999  eFt dologi kiadással

11,425  eFt ellátottak pénzbeni juttatásával

    

állapítja meg.

4.     §.

A bevételeket forrásonkénti megbontásban a 2 sz. melléklet tartalmazza.

 

5.     §.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 6 sz. melléklet tartalmazza.

 

 

6.     §.

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásait 3/b sz. melléklet tartalmazza.

 

7.     §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2004 évi létszámkeretét címenként a 7 sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

8.     §.

A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII. tv. 42. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint az illetményalapot 33,000.-Ft-ban állapítja meg.

9.     §.

(1) A képviselő-testület a gépjárműadó mértékét gépjármű, motorkerékpár, lakópótkocsi, lakóautó és a sátras utánfutó esetén a többszörösen módosított 1991. évi LXXXII tv-el összhangban 1200 Ft/kg összegben állapítja meg.

 

10.            §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004 január 1. napjától alkalmazni kell.

 

Mezőpeterd, 2004 február 25.

 

 

 

Pap Miklós                                                                          Dr. Krizsán Miklós

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(II.25) kt. sz. rendelethez

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

 

2003.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

·                     

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK eFt

 

 

KIADÁSOK    eFt

 

megnevezés

2003. évi eredeti előirányzat

2004.évi előirányzat

megnevezés

2003 évi eredeti előirányzat

2004 évi előirányzat

 

Működési bevétel

3800

2165

Részben önállóan gazd.intézm.műk.kia.

30831

32405

SZJA,

15651

11790

 

 

 

normatív állami hozzáj.

13689

17995

Polgármesteri hiv. költs.nem int.műk.kiad.

19339

24525

Közoktat. Kieg.

614

286

 

 

 

Szoc. Feladat. Kieg tám.

2078

3713

 

 

 

Iparűzési adó

2900

3000

Polgármesteri hiv. Igazgatási kiad.

24247

29722

gépjárműadó

500

800

 

 

 

pénzmaradvány

636

815

Felhalmozás célú kiadás

---

---

Bíság

100

80

 

 

 

Átvett pénzeszköz

890

600

 

 

 

Működési hitel

21000

32000

 

 

 

Földbérleti díj utáni adó

200

100

 

 

 

SZJA kieg. Jöv. Diff.

10478

11173

 

 

 

SZJA átenged. 10 %

1881

2135

 

 

 

ÖSSZESEN.

74417

86652

 

74417

86652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sz. melléklet

 

Az önkormányzat és intézményei 2004 évi költségvetéséről szóló 1/2004 (II.25.)        kt rendelethez.

 

BEVÉTELEK eFt-ban.

 

 

s.sz.

jogcím

Eredeti

Összesen

1.

Intézményi ellátás díja

1142

 

2.

Alkalmazottak térítése

390

 

3.

Egyéb bevétel

376

 

4.

Kamatbevétel

-

 

 

Intézményi működési bevétel

1908

1908

5.

Iparűzési adó

3000

 

6.

SZJA egyéb szempont alapj. SZJA kiegészítés

11790

 

7.

Gépjárműadó

800

 

8.

Földbérleti díj

100

 

9.

Késedelmi pótlék, bírság

80

 

 

Önkormányzat saját működési bevétele

15770

15770

10.

Áll. népess.kötött. norm., kötött norm.hozjár.

17995

 

11.

Norm. Módon elsz. Köt.felhasz. támogatás.

3999

 

12.

SZJA áteng.rész + kieg.jöv.diff.

13308

 

 

Központi költségvetéstől kapott támogatás

35302

35302

13.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Hitel

815

32000

 

 

Pénzforgalom nélküli bevétel(13 sor összesen)

32815

32815

14.

AT kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja

257

 

 

Befolyt Áfa

 

257

15.

Működési célra átvett pénze.állami pénz.alap

És kez. ( közhasznú)

600

600

 

 

 

 

 

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

86652

86652

 

 

 

        3 sz melléklet

 

Az önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(II.25.) kt sz rendelethez.

 

 

s.sz.

Jogcím

Terv. E Ft-ban

1,

Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása:

Ebből:

-         rendszeres és nem rendsz. személyi j.

-         tb járulék

-         munkaadói járulék

-         egészségügyi hozzájárulás

 

32,405

 

16,033

4,650

481

415

2,

Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő intézményi működési kiadások

Ebből:

-         rendszeres  és nem rendszeres  személyi jutt:

-         tb. Járulék

-         munkaadói járulék:

-         EÜ hozzájárulás:

 

24,525

 

1167

338

35

41

3,

Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai

Ebből:

-         rendszeres és nem rendsz. szem. jutt.

-         Tb járulék

-         Munkaadói járulék

-         Egészségügyi hozzájárulás

-         Dologi kiadás

 

29,722

 

14,195

4,116

426

331

10,654

 

 

Működési kiadás összesen:

86,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

·                     

·                     

·                     

·                    3/a sz melléklet

 

Az önkormányzat és intézményei 2004 évi költségvetéséről szóló 1/2004 (II.25..) ktsz. rendelethez.

 

 

 

Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési jellegű kiadásai

 

 

 

 

s.sz.

Megnevezés

Személyi juttatás.

Tb járulék

Munkaadói jár.

Eü hj.

Dologi kiadás

Kiadás összesen

l.

Óvodai ellátás

5883

1706

176

124

559

8448

2.

Általános iskolai oktat

4649

1348

139

83

679

6898

3.

Ált.isk.napk.otth.ell.

1950

566

58

42

29

2645

4.

Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

50

50

5.

Könyvtár

98

28

3

-

471

600

6.

Óvodai intézm.étkezt.

1495

434

45

83

2108

4165

7.

Iskolai int.étkezt.

993

288

30

42

588

1941

8.

Intézm. vagyon műk.

965

280

30

41

5562

6878

9.

Óvoda, iskola

-

-

-

-

-

-

10

Ifjúsági ház +sport

-

-

-

-

780

780

 

ÖSSZESEN

16033

4650

481

415

10826

32405

 

Önkormányzat

14195

4116

426

331

8454

27522

 

Körzeti eü. Szolg.

 

 

 

 

2200

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                    3/b sz. melléklet

 

Az önkormányzat és intézményei 2004 évi költségvetéséről szóló 1/2004.(II.25.) kt sz. rendelethez.

 

 

 

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadások

 

 

eFt

s.sz.

megnevezés

Személyi juttatás

Tb járulék

Munka adói j.

Eü hj.

Dologi kiadás

Kiadás összesen

1,

Állategészségügyi fel.

 

 

 

 

525

525

2,

Kisegító mezőgazd. Tev.

 

 

 

 

500

500

3,

Város és községgazd.

59

17

2

 

5047

5124

4,

Közvilágítás felad.

 

 

 

 

2150

2150

5,

Rendszeres pénbeni ellátás, eseti pénzbeni ell.

 

 

 

 

 

11425

 

11425

6,

Családsegítő szolg.

966

280

29

41

1036

2352

7,

Temetk. Kapcs. feladatok

143

41

4

 

950

1138

8,

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

631

631

9,

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

680

680

10,

ÖSSZESEN

1167

338

35

41

22944

21525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                    4 sz. melléklet

·                     

·                     

·                    A cigány kisebbségi önkormányzat 2004  évi költségvetése

eFt

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

 

BEVÉTELEK:

 

 

 

1. Központi támogatás

714

2. Helyi önkormányzat támogatása

-

3. Előző évi pénzmaradvány

58

 

BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

 

772

 

 

 

KIADÁSOK:

 

 

1. Képviselők juttatása

 

2. Munkaadókat terhelő járulékok

 

3. Megbízási díjak

 

4. Személyi jellegű kiadások összesen:

 

5. Ellátottak pénzbeni juttatásai (pl. ösztöndíjak:

 

432

 

6. Dologi kiadások (ÁFÁ-val) (irodaszer, nyomtatvány, telefon, postakts.)

 

240

7. Működési célú tartalék

100

 

8. Működési kiadások összesen

 

772

9. Felhalmozási célú kiadások (pl. számítógép vásárlás)

-

10. Felhalmozási célú tartalék

-

 

11. Felhalmozási kiadások összesen:

-

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 

 

772

·                     

·                     

·                    5. sz. melléklet

·                     

·                    A román kisebbségi önkormányzat 2004. évi költségvetése

eFt

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

 

BEVÉTELEK:

 

 

1. Központi támogatás

714

2. Helyi önkormányzat támogatása

-

3. Előző évi pénzmaradvány

263

 

BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

 

977

 

 

 

KIADÁSOK:

 

 

1. Képviselők juttatása

350

2. Munkaadókat terhelő járulékok

-

3. Megbízási díjak

40

4. Személyi jellegű kiadások összesen:

240

5. Ellátottak pénzbeni juttatásai (pl. ösztöndíjak:

 

-

6. Dologi kiadások (ÁFÁ-val) (irodaszer, nyomtatvány, telefon, postakts.)

 

247

 

7. Működési célú tartalék

100

 

8. Működési kiadások összesen

 

977

9. Felhalmozási célú kiadások (pl. számítógép vásárlás)

-

10. Felhalmozási célú tartalék

-

 

11. Felhalmozási kiadások összesen:

 

-

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 

 

977

 

 

 

 

 

Az önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetéséről szóló  1/2004.(II.25) kt. sz. rendelethez

 

 

 

 

 

 

6 sz. melléklet

 

szakfeladatonkénti összesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakfeladat

munkabér

tb. jár.

munkaad.jár

eü.hj

dologi kiadás

összesen

01403-4

Parkfenntartás

 

 

 

 

500

500

55241-1

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

631

631

75115-3

Önkormányzati igazgatási tevékenység

14195

4116

426

331

8454

27622

 

Körzeti eü.szolg.

Eü gép műszer beszerzés

 

 

 

 

2100

100

 

2200

75187-8

Közvilágitás

 

 

 

 

2150

2150

75184-5

Város és községgazdálkodás

58

17

2

-

5047

5124

75192-2

Lakásgazdálkodás

 

 

 

 

2000

2000

80111-5

Óvodai nevelés

5883

1706

176

124

559

8448

55231-2

Óvodai étkeztetés

1495

434

45

83

2108

4165

80121-4

Iskoláskorúak oktatása

4649

1348

139

83

679

6898

80511-3

Napköziotthoni ellátás

1950

566

58

42

29

2645

55232-3

Iskolások étkeztetése

993

288

30

42

588

1941

75176-8

Intézményi vagyon működtetése

965

 

280

30

41

5562

6878

 

Óvoda, Iskola

85201-8

Állategészségügyi feladatok

 

 

 

 

525

525

85322-4

Házi szoc. Gondozás

 

 

 

 

50

50

85323-5

Családsegítő szolg.

966

280

29

41

1036

2352

85324-6

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

680

680

85327-9

Szociális és nevelési segélyezés

 

 

 

 

2300

2300

85327-9

Átmeneti segély

 

 

 

 

4589

4589

 

Gyermekvédelmi támogatás

 

 

 

 

863

863

85328-0

Egyéb szociális ellátás ápolási dij. Közgyógyell.

 

 

 

 

832

832

 

Egyéb szociális ellátás m.nélküliek, aktív korú

 

 

 

 

841

841

92192-5

Ifjusági ház

 

 

 

 

500

500

92312-7

Könyvtári feladatok

98

28

3

 

471

600

92404-7

·                    Sport

 

 

 

 

280

280

93031-6

Temető

143

41

4

 

950

1138

 

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

31395

9104

942

787

44424

86652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.sz. melléklet

 

 

 

Szakfeladatok létszám előirányzatai a 2004 évi költségvetéshez

 

 

 

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység

4,5 fő

Város és községgazdálkodás

-

Óvodai nevelés iskolai előkészítés

3,5 fő

Iskoláskorúak ált. isk. oktatása

2 fő

Isk. napközi otthoni ellátás

1 fő

Védőnői szolgálat

-

Anya gyermek és csecsemővédelem

-

Családsegítő szolgálat

1 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

1,5 fő

Iskolai intézményi étkeztetés

1 fő

Munkahelyi vendéglátás

-

Intézményi vagyon működtetése

1 fő

Szociális étkeztetés

-

ÖSSZES LÉTSZÁM

15,5 fő

 

 

Polgármesteri hivatal létszáma:

4,5 fő

Részben önállóan gazd. Inté. Létszám

Óvoda, iskola:

11 fő

 

 

A 2004. évi költségvetésről.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal