Rendeletek
Az állattartásról.
Tervezet.

TERVEZET

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének  4   /2004.(   ) ktsz. rendelete az állattartásról.

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és a végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.(II.26.) korm. rendelet figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

  1. §

 

(1) A rendelet Mezőpeterd községi Önkormányzat közigazgatási területén alkalmazni kell

a)      minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli,

b)      minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.

(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és a fegyveres testületek állattartására.

 

  1. §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb), a gazdasági célból prémes állat (nutria, nyérc, ezüst és kék róka, nyúl stb.), a gazdasági haszon céljával tartott futómadár (emu, strucc), illetve vadak (fácán, fürj, szarvas stb.).

(2) Lakásban tartható állat: az eb, a macska, a kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac stb.).

(3) Kislétszámú állattartásnak illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. melléklet 1. számú fügelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el.

(4) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.

 

3. §

(1) Ebsétáltatás: közterületen minden ebfajtának pórázon és a 40 cm marmagasságot meghaladó ebnek szájkosárral történő vezetése.

(2) Ebfuttatás: az állatnak pórázon és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt területen

(3) Őrző-védő eb: az, amelyet magán- vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetője igazolja.

(4) Vakvezető: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.) igazolvánnyal látott el.

(5) Jelzőeb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét szakorvosi igazolással kell bizonyítani.

 

Az állattartás közös szabályai

4. §

(1) Mezőpeterd Önkormányzat közigazgatási területén állat az 1. sz. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül tartható.

(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani.

(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.

(4) A 2. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérő, nagyobb létszámú állatot a polgármesternek, vagy az illetékes önkormányzati képviselő-testületnek a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi szakhatóságok véleménye alapján adott egyedi engedélyével lehet tartani.

(5) Azokon a területeken, ahol az általános rendezési terv és a szabályozási tervek a terület más célú felhasználását irányozzák elő, állat tartását a rendezési terv előkészítésével foglalkozó polgármesteri hivatal előzetes szakmai véleményének figyelembevételével és a polgármester hozzájárulásával lehet engedélyezni.

(6) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, köteles előzetes bejelentése alapján a felmerülő költségek megtérítésével az állatnak gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni.

 

Ebtartás

5. §

 

(1) Mezőpeterd községi Önkormányzat közigazgatási területén a kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb három eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a polgármester külön engedélyével az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Berettyóújfalui Intézete és a Berettyóújfalui Főállatorvos szakvéleményével tartható.

 

6. §

(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen-, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.

(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.

 

7. §

(1) Közterületen az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 40 cm marmagasságú ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet – a 30 cm marmagasságú eb kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat.

(2) Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, a tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.

(3) Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére erősítve kell tartani és azt szükséges esetén az ellenőrzésre jogosult, illetve megharapott személy részére fel kell mutatni.

(4) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.

 

8. §

(1) Tilos ebet beengedni vagy bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe.

(2) Tilos ebet – a vakvezető eb kivételével – beengedni vagy bevinni

a.)    oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,

b.)    ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra,

c.)    az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelelületre és tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és bevitelét.

(3) a (2) bekezdés a.) pontja szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb bevihető, ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.

(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.

 

9. §

Őrző-védő szolgálatot ellátó magánszemély, szervezet ebtartásához a külön jogszabályban meghatározott előzetes engedély szükséges. Az engedélyben az ebtartást szabályozó valamennyi jogszabály betartásán túlmenően – a helyi körülményeket figyelembe véve – különös feltételek betartására (pl. kerítés, zajártalom megelőzése) kötelezhető az eb tartója.

 

10. §

(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére magánállatorvossal veszettség ellen beoltatni.

(2) Az eb tartója köteles:

a.)    az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni.

b.)    Ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni.

(3) Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és ennek megtörténtét az oltási igazolásban is feltüntettetni.

(4) A védőoltásban nem részesült ebet, - mint az emberre egészségügyi szempontból veszélye, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet – a települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtani. A kiirtásra akkor kerülhet sor, ha a települési önkormányzat jegyzője az előző évi oltást elmulasztó ebtartót – szabálysértési eljárás megindítása mellett – január 31-ig felszólította a 15 napon belüli pótoltásra, valamint annak igazolására, de a felszólításnak az eb tartója nem tett eleget.

 

11. §

(1) Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/0998.(XII.31.) korm. rendelet 7. §-a alapján a jegyző az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó köteles gondoskodni, ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos költségére a polgármesteri hivatal végzi el.

(2) A gazdátlan, kóbor ebek elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról polgármesteri hivatal gondoskodik.

(3) Az elfogott és a telepre beszállított ebet – a tartás költségének megtérítését követően – az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott ebbel a gyepmester szabadon rendelkezhet (ivartalaníthatja, menhelynek átadhatja stb.).

(4) A ki nem váltott és fajtatiszta ebek további sorsáról történő rendelkezés előtt a gyepmester köteles a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert, az adott fajtát tenyésztő

szervezetet értesíteni.

 

 

 

Állatbetegségek megelőzése és leküzdése

12. §

 

(1) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott kis és nagy állat fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani.

(2) A gyepmesteri telepról állati hullát mellékterméket kiszállítani tilos. Ez alól kivétel az Állatifehérje Takarmányokat Ellátó Vállalat külön megállapodásban rögzített tevékenysége.

 

 

Szabálysértés

14. §

(1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet

a.)    a 4. §-ának (1)-(6) bekezdésében az állatok tartására,

b.)    5. §-ában, 6. §-ának (1), (3) bekezdésében, 7. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint 10. §-ában az ebtartásra

vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét az ellenőrzésre felhatalmazott személy ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.

 

Hatálybalépés

15. §

(1)   Ez a rendelet 2004. április 21-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Mezőpeterd, 2004. április

 

 

Pap Miklós                                                                                                    Dr. Krizsán Miklós

Polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a    /2004.(   ) ktsz. sz. rendelet 4. §-ának (1) bekezdéséhez

 

 

 

Állattartási kötelező védőtávolságok

 

 

 

Baromfi, házinyúl, galamb, nutria stb. ólja, kifutója, szivárgásmentes kialakítású trágya és trágyalé gyűjtője

lakóépülettől

Ásott vagy mélyfúrású kúttól

Fúrt, telepített kúttól

Kerti csaptól

Külterület zártkert, pihenő épülettől

 

30 db állatig

 

10 m

 

10 m

 

5 m

 

1 m

 

5 m

 

31-100 állatig

 

15 m

 

15 m

 

10 m

 

2 m

 

8 m

 

101-250 állatig

 

20 m

 

20 m

 

15 m

 

3 m

 

-

 

250 állat felett

 

50 m

 

40 m

 

30 m

 

10 m

 

15 m

 

 

Sertés, juh, kecske, ló, öszvér, szamár, szarvasmarha istállója, ólja, kifutója, trágya és trágyalé tároló

 

 

 

 

 

 

2 állatig

 

15 m

 

15 m

 

10 m

 

5 m

 

10 m

 

3-5 állatig

 

20 m

 

15 m

 

10 m

 

5 m

 

15 m

 

6-10 állatig

 

30 m

 

20 m

 

15 m

 

10 m

 

20 m

 

10 állat felett

 

50 m

 

40 m

 

30 m

 

15 m

 

25 m

 

 

Az állattartásról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal