Rendeletek
A fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról.

Mezőpeterd község Önkormányzatának 5/1995.(VI.20.) kt. sz. rendelete a fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a lakáscélú támogatásról szóló többször módosított 106/1988. (XII.26.) MT sz. rendelet 10. §. (2) bekezdésében foglaltakra az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

 

I.

 

Helyi támogatás

 

  1. §

(1) Az önkormányzat a szociális helyzetük alapján arra rászoruló 35 év alatti (továbbiakban fiatal) házasok részére a méltányolható lakásigény kielégítésének elősegítése céljából lakásépítéshez, vásárláshoz (továbbiakban együtt lakásépítéshez) az e rendeletben megállapított feltételek fennállta esetén vissza nem térítendő, valamint visszatérítendő támogatást nyújthat.

(2) A támogatást Mezőpeterd községben legalább 3 éves állandó lakóhellyel, vagy munkahellyel rendelkezők kaphatnak, ha a támogatást kérő Mezőpeterden építkezik, vásárol lakást.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából lakáshozjutónak tekintendő a fiatal házaspár akkor, ha beköltözhető lakástulajdonnal még egyikük sem rendelkezett, vagy haszonélvezettel nem terhelt résztulajdona nincs.

(4) Ha a kérelmező már rendelkezett a (3) bekezdésben megjelölt lakástulajdonnal, de életkörülményt javító (komfort fokozat emelés) vásárláshoz, vagy építkezéshez is adható támogatás.

A támogatás csak egy alkalommal adható.

 

II.

A támogatás elosztása

 

  1. §

(1) A támogatás odaítéléséről (elosztásáról) a képviselő-testület a 3. §-ban rögzített szempontok szerint, valamint a tárgyévben az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg figyelembevételével dönt.

(2) Lakásvásárlás esetén a házaspár részére nyújtott támogatás a vételár 30 %-ááig de legfeljebb 70 ezer Ft-ig terjedhet.

(3) A lakásépítéshez a támogatás mértéke maximum 150.000.-Ft-ig terjedhet az alábbiak szerint.:

a.)    maximum 80.000.-Ft támogatást kaphat az a házaspár, aki gyermektelen,

b.)    maximum 100.000.-Ft támogatást kaphat az a házaspár, aki egy gyermeket nevel

c.)    maximum 120.000.-Ft támogatást kaphat az a házaspár, aki két gyermeket nevel

d.)    maximum 150.000.-Ft támogatást kaphat az a házaspár, aki 3 gyermeket nevel.

(4) A támogatási összeg 10 %-a visszatérítendő, amit a támogatás felvételének napjától számított 5 év letelte után egy összegben, három hónapon belül kell visszafizetni.

 

  1. §

(1) A támogatás teljes összege visszatérítendő, ha a fiatal házaspár a támogatás odaítélését követő 5 éven belül elköltözik Mezőpeterdről, mert ez esetben a részükre kifizetett támogatás teljes összege a PTK szerződéses kamatával megemelten egy összegben visszafizetendő.

(2) A támogatás teljes összege visszatérítendő akkor is, ha az építtető a lakás építését 3 éven belül nem fejezi be.

 

  1. §

(1) Támogatásban azok a házaspárok részesülhetnek, akiknek az egy főre eső nettó jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 200 %-átz nem haladja meg.

(2) Az egy főre eső jövedelem vizsgálatánál minden, az együtt költöző családok által az igénybejelentést megelőző 6 hónap alatt kapott rendszeres és esetenkénti juttatást (gyes, családi pótlék, anyasági segély, háztáji stb.) számításba kell venni.

 

III.

A támogatás igénylésének rendje

 

  1. §

(1) A támogatás iránti igényeket minden évben augusztus 15-ig a polgármesteri hivatalhoz írásban kell benyújtani.

(2) Az igénybejelentéshez a polgármesteri hivatal – az igénylő lakás – és életkörülményeinek, szociális helyzetének vizsgálata céljából – környezettanulmányt készít, hivatalosan megkéri az együtt költöző családtagok jövedelmeiről szóló igazolást. Az elkészített javaslattal ellátott igényeket a polgármester az ügy előkészítését követően a képviselő-testület elé terjeszti.

A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

 

IV.

Vegyes rendelkezések

 

  1. §

(1) A képviselő-testület által megállapított támogatást a polgármesteri hivatal folyósítja a jogosult részére.

Ha azonban a jogosult az építéshez pénzintézeti kölcsönt vagy szociálpolitikai kedvezményt vesz igénybe, úgy a támogatást a hitelt folyósító pénzintézet útján kell nyújtani.

(2) Lakásvásárlás esetén támogatandó, akinek már van egy kiszemelt lakása, amelyet szeretne megvásárolni, esetleg már az adásvételi szerződést meg is kötötték. Lakásépítés esetén pedig feltétel a telek és az építési engedély megléte.

(3) A támogatás folyósításáról a Földhivatal a polgármesteri hivatal a jogosult egyetértő nyilatkozata alapján értesíti, egyidejűleg kéri az elidegenítési tilalom bejegyzését is.

 

  1. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a Polgármesteri Hivatalnál folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Egyidejűleg az Önkormányzat 5/1992. (II.24.) sz. rendelete hatályát veszti.

 

Mezőpeterd, 1995. június 20.

 

 

Kádár Miklós                                                                                   Dr. Krizsán Miklós

Polgármester                                                                                             jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd község Önkormányzatának 5/1998.(VIII.18.) kt. sz. rendelete az önkormányzat  fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról szóló 5/1995.(VI.20.) ktsz. rendeletének módosításáról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról szóló 6/1995. (VI.20.) ktsz. rendeletét a következők szerint módosítja:

 

1. §

 

Az 6/1995(VI.20.) sz. rendelet 1. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) Az önkormányzat a szociális helyzetük alapján arra rászoruló 35 év alatti (továbbiakban fiatal) házasok, élettársak részére a méltányolható lakásigény kielégítésének elősegítése céljából lakásépítéshez, vásárláshoz (továbbiakban együtt: lakásépítéshez) az e rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén vissza nem térítendő, valamint vissza térítendő támogatást nyújthat.

 

 

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a Polgármesteri Hivatalnál folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Mezőpeterd, 1998. augusztus 18.

 

 

 

Kádár Miklós                                                                                   Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                           jegyző sk

 

A fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal